Mój szkolny kolega z misji

- Dokument dodano 2008-09-18, oglądany 7857 razy -

konkurs dla szkół podstawowych i gimnazjalnych.

 
 

Informacje Ogólne:

1. Konkurs Mój szkolny kolega z misji ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do wszystkich uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych.

2. Organizatorami i realizatorami tegorocznego konkursu są: Komisja Episkopatu Polski ds. Misji i Papieskie Dzieła Misyjne, przy współpracy dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych.

3. Konkurs realizowany jest w ramach programu edukacyjnego o tym samym tytule Mój szkolny kolega z misji.

4. Wszelkie informacje na temat konkursu oraz jego regulamin znajdują się na stronie internetowej.

5. Regulamin sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. nr 13, poz. 125).

6. Korespondencja konkursowa wyłącznie pocztą elektroniczną: e-mail: konkurs@misje.pl


Cele Konkursu:

Cele konkursu zgodne są z przedstawionymi już celami programowymi. Należy jednak zaakcentować trzy odrębne, ale zarazem zespolone ze sobą podmioty, dla których formułowane są cele. Uwagę organizatorów konkursu skupiają: uczniowie, nauczyciele oraz całe społeczności szkolne. Paralelnie cele konkursu określić można następująco:

1.     Rozwijanie w uczniach wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.

2.     Promocja nauczycieli wspierających pracę na rzecz misji.

3.     Motywowanie społeczności szkolnych do podejmowania różnorodnych inicjatyw misyjnych.


Tematyka Konkursu:

1. Tematyka konkursu dotyczy problematyki misyjnej, a więc codzienności życia w krajach misyjnych oraz pracy misjonarzy. Zagadnień związanych z tymi kwestiami jest bardzo wiele. Tegoroczny temat przewodni proponowany przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji oraz Papieskie Dzieła Misyjne brzmi "Być misjonarzem - to troszyc się o życie"(nawiązuje do hasła roku duszpasterskiego 2008/2009).

2. Organizatorzy zalecają uczestnikom korzystanie z następujących materiałów:

a) Dzieje Apostolskie i listy św. Pawła;

b) Misjonarza idzie drogą bogosławieństw - Materiały formacyjne dla dzieci 2008/2009, Warszawa 2008;

c) czasopisma misyjne: "Misje Dzisiaj", dwumiesięcznik Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła ( http://www.missio.org.pl/misje_dzisiaj/ ); "Misyjne Drogi", dwumiesięcznik Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej ( http://www.misyjnedrogi.pl/ ); "Misjonarz", miesięcznik Polskiej Prowincji Księży Werbistów ( http://www.misjonarz.pl/ ); "Misjonarze Kombonianie", dwumiesięcznik Instytutu Misyjnego Misjonarzy Kombonianów ( http://kombonianie.pl/ ); "Echo z Afryki i innych kontynentów", miesięcznik dla rodzin katolickich sióstr klawerianek; "Horyzonty Misyjne", kwartalnik Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego Prowincji Zwiastowania Pańskiego ( http://www.horyzonty.misjesac.pl ); "Posyłam Was", kwartalnik Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego Prowincji Chrystusa Króla; "Posłaniec Ducha Świętego", dwumiesięcznik Zgromadzenia Ducha Świętego ( http://www.poslaniec.pl );

d) Misyjne materiały liturgiczne: Tydzień Misyjny, Kolędnicy Misyjni, Wielki Post i Biały Tydzień;

e) Otoczyć troską życie, Program duszpasterski kościoła katolickiego w Polsce 2008/2009, Warszawa 2008.

Zgłoszenie do Konkursu:

Udział szkoły w VIII edycji konkursu należy zgłosić on-line na formularzu dostępnym na stronie internetowej.

Organizatorzy nie będą przyjmować prac konkursowych od niezgłoszonych wcześniej szkół.


Etapy Konkursu:

Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i centralnego.

I. Etap szkolny

1. Na początku roku szkolnego Dyrekcja szkoły ogłasza konkurs wśród uczniów i nauczycieli.

2. Dyrekcja szkoły wyznacza koordynatora ds. konkursu.

3. Konkurs kierowany jest do:

a. pierwszego etapu edukacyjnego: klasy 1-3 szkoły podstawowej,

b. drugiego etapu edukacyjnego: klasy 4-6 szkoły podstawowej,

c. trzeciego etapu edukacyjnego: gimnazjum.

4. Powołana przez Dyrekcję Szkolna Komisja Konkursowa (SKK) podczas szkolnych eliminacji ocenia proponowane przez uczniów i nauczycieli prace; a następnie wybiera jedną najlepszą w danej kategorii.

5. Zwycięskie prace wraz z protokołem Szkolnej Komisji Konkursowej należy przesłać do Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, ul. Byszewska 1, skr. poczt. 112, 03-729 Warszawa 4.

6. Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialni są nauczyciele i opiekunowie. Za prawidłowy przebieg konkursu na terenie szkoły odpowiada Dyrekcja placówki.

II. Etap centralny

1. Centralna Komisja Konkursowa spośród nadesłanych prac wyłania najlepsze w każdej kategorii.

2. Komisja konkursowa ocenia indywidualne prace uczestników. Laureaci zostają wyłonieni na podstawie uzyskanych punktów. Nagradzane są tylko trzy pierwsze miejsca z każdej kategorii.

3. Na etapie centralnym obliczana jest całościowa punktacja każdej szkoły. Składają się na nią wyniki indywidualne uzyskane przez poszczególnych uczniów i nauczycieli.

4. Komisja wyłania spośród wszystkich szkół 9 zwycięskich (po 3 w poszczególnych etapach edukacyjnych: kl. 1-3 szkoły podstawowej, kl. 4-6 szkoły podstawowej oraz gimnazjum), które uzyskały najlepsze wyniki w całościowej punktacji.

5. Oceniając prace zespołowe, komisja konkursowa bierze pod uwagę:

a. sposób i czas realizacji projektu,

b. zasięg projektu (klasowy, szkolny, międzyszkolny,

zaangażowanie środowiska lokalnego),

c. adresatów projektu,

d. instytucje oraz osoby pozyskane do współpracy,

e. różnorodność i znaczenie podejmowanych działań (interdyscyplinarność).

W trakcie trwania konkursu prowadzona będzie animacja misyjna. Animacja obejmie szkoły i parafie, które wyrażą chęć i zaproszą animatorów. Prowadzone będą wówczas katechezy misyjne, a także spotkania z misjonarzami. Pozwoli to ukazać różnorodność posługi misyjnej na całym świecie oraz warunków życia dzieci w krajach misyjnych.

Terminy

31.12.2008 r.

ostateczny termin zgłoszenia do konkursu (poprzez wypełnienie formularza on-line ).

31.03.2009 r.

ostateczny termin nadsyłania zwycięskich prac wraz z protokołem Jury (ważna data stempla pocztowego).

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: gimnazjum, konkurs, misje, szkoła podstawowa, szkoły ponadgimnazjalne,