Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

- Dokument dodano 2007-11-29, oglądany 6571 razy -

konkurs blblijny dla szkół ponadgimnazjalnych

 
 

logo

 

 

 

 

Regulamin XII. Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

I. Wstęp

 1. Organizatorem jest Zespół ds. Młodzieży Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana
 2. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży szkół średnich.
 3. Tekstem źródłowym konkursu jest Biblia Tysiąclecia z przypisami,       a jego zakres merytoryczny obejmuje: Pięcioksiąg Mojżesza (Ks. Rodzaju, Ks. Wyjścia, Ks. Kapłańska, Ks. Liczb, Ks. Powtórzonego Prawa)
 4. Autorami pytań są profesorowie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 5. Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, diecezjalnego, ogólnopolskiego.
 6. Sprawy organizacyjne prowadzi Sekretariat Konkursu powołany przez Przewodniczącego Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Warszawie. Sekretariat Konkursu powołuje koordynatorów wojewódzkich i rozpatruje wszelkie odwołania związane z Konkursem.

 

II. Etap szkolny

 1. Za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiadają szkoły.
 2. Formą są pytania testowe (test wyboru), na rozwiązanie których, uczestnicy mają maksymalnie 45 minut. Sprawdzenia poprawności wykonanego testu dokonuje komisja szkolna na podstawie dołączonych odpowiedzi.
 3. Do dalszego etapu przechodzą trzy osoby, które uzyskały kolejno maksymalną liczbę punktów, lecz nie mniejszą niż 50% maksymalnej ilości punktów.
 4. W przypadku, gdy w danej grupie punktowej (określającej miejsca) znajduje się więcej niż jedna osoba, przeprowadza się dla niej dodatkowy test, w celu wyłonienia z niej laureata, będącego zarazem finalistą etapu.(nie stosuje się punkt 3 rozdziału II)
 5. Karty zgłoszenia szkoły będą przyjmowane do 29 lutego 2008r., etap szkolny powinien odbyć się jednocześnie 14 marca 2008r.
 6. Protokół należy dostarczyć w ciągu 5 roboczych dni od zakończenia etapu do koordynatora wojewódzkiego lub osoby przez niego wyznaczonej.
 7. Dopuszcza się możliwość etapu międzyszkolnego, po uzgodnieniu  z koordynatorem.

 

III. Etap diecezjalny

 1. Za przeprowadzenie etapu diecezjalnego odpowiada koordynator wojewódzki lub osoba przez niego wyznaczona, która zobowiązana jest do poinformowania finalistów etapu szkolnego o czasie i miejscu etapu diecezjalnego.
 2. Etap diecezjalny składa się z części pisemnej i ustnej.
 3. Część pisemną eliminacji diecezjalnych stanowią pytania dostarczone w zamkniętych kopertach. Sprawdzenia poprawności wykonanego testu dokonuje powołana komisja, na podstawie załączonych odpowiedzi.
 4. Do drugiej części przechodzi 7 osób z maksymalną liczbą punktów, lecz nie mniejszą niż 50% maksymalnej ilości punktów.
 5. Formą części ustnej są pytania dostarczone w zamkniętych kopertach, sprawdzenia poprawności odpowiedzi dokonuje powołana komisja.
 6. Do dalszego etapu przechodzą trzy osoby, które uzyskały kolejno maksymalną liczbę punktów (w cz. ustnej).
 7. W przypadku, gdy w danej grupie punktowej (określającej miejsca) znajduje się więcej niż jedna osoba, przeprowadza się dla danej grupy dodatkowy etap, w celu wyłonienia z niej laureata, będącego zarazem finalistą etapu.
 8. Eliminacje diecezjalne powinny odbyć się jednocześnie 18 kwietnia 2008r.
 9. Koordynator zobowiązany jest do dostarczenia protokołu do Sekretariatu Konkursu w ciągu 5 dni od zakończenia etapu diecezjalnego.

 

IV. Etap ogólnopolski.

 1. Za przeprowadzenie etapu ogólnopolskiego odpowiada Sekretariat Konkursu.
 2. Etap ogólnopolski składa się z części pisemnej i ustnej.
 3. Stosuje się punkty 3,4,5,7 rozdziału III.
 4. Finał Konkursu przewidywany jest w czerwcu 2008 r.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu finału w uzasadnionym przypadku, o czym powiadomią uczestników finału.

V. Zakończenie.

 1. Wgląd w sprawdzone testy na poszczególnych etapach Konkursu mają tylko jego organizatorzy.
 2. Wszelkie sporne sytuacje organizacyjne rozstrzyga Sekretariat Konkursu.
 3. Wszystkie sytuacje sporne związane z pytaniami i odpowiedziami rozstrzyga Komisja konkursowa.
 4. Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdów i poza programowych kosztów noclegów

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: Biblia, konkurs, szkoły ponadgimnazjalne,