IV Wojewódzki Konkurs Poezji Religijnej w kategorii poezji i recytacji Tu Cię spotykam.

- Dokument dodano 2018-09-25, oglądany 677 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów z terenu Województwa Lubelskiego

 
 

IV WOJEWÓDZKI KONKURS POEZJI RELIGIJNEJ

W KATEGORIACH POEZJI I RECYTACJI

 

TU CIĘ SPOTYKAM…

 

Organizator  konkursu:

Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Konarskiego w Milejowie

ul. Szkolna 1

21 – 020 Milejów

nr tel. 81 757 20 52

imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej:

Barbara Słowikowska

barbara.slowikowska@op.pl

nr tel. 500-226 -862

 

Konkurs adresowany jest do uczniów :

gimnazjów z terenu województwa lubelskiego

 

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Konarskiego w Milejowie

ul. Szkolna 1

21 – 020 Milejów

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Kategoria literacka: 12 listopada 2018r.

Kategoria recytacji: 16 listopada 2018r.

 

Miejsce nadsyłania prac, zgłoszeń oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych  i wykorzystanie wizerunku uczestników konkursu:

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Milejowie

ul. Szkolna 1

21 – 020 Milejów

lub drogą elektroniczną na adres:

barbara.slowikowska@op.pl

Termin nadsyłania prac konkursowych w kategorii literackiej:

31.10.2018r.

Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu w kategorii recytacji:

31.10.2018r.

Cele konkursu:

·          popularyzowanie twórczości literackiej,

·          rozwijanie zdolności recytatorskich,

·          zainteresowanie uczniów poezją religijną,

·          prezentacja umiejętności uczniów.

Zasady uczestnictwa:

Uczestnicy kategorii recytacji:

1.            szkoła może zgłosić recytatorów wyłonionych drogą eliminacji szkolnych,

2. uczestnicy kategorii recytacji przygotują dwa teksty:

- wiersz lub fragment prozy, którego tematyka związana jest z patriotyzmem lub wolnością narodu,

- dowolny wiersz lub fragment prozy o tematyce religijnej,

3. istnieje możliwość wykorzystania podkładu muzycznego,

4. jury powołane przez organizatora dokona oceny prezentacji według następujących kryteriów:

- dobór repertuaru,

- znajomość tekstu

- interpretacja utworu (tempo, intonacja)

- kultura słowa,

- ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny)

 

Uczestnicy kategorii literackiej:

1.            szkoły nadsyłają prace literackie, po przeprowadzonym wcześniej etapie szkolnym,

2.            każdy uczestnik tej kategorii przygotowuje wiersz o patriotyzmie lub wolności narodu

3.            pracę należy przesłać w formie tekstu przepisanego na komputerze,

4. jury powołane przez organizatora będzie brało pod uwagę:

- twórczy charakter utworu,

- poprawność stylistyczną, ortograficzną i językową,

- poziom literacki pracy,

- samodzielność i oryginalność,

- ogólną estetykę pracy.

 

Nagrody:

 

- laureaci w kategorii literackiej zostaną wcześniej poinformowani o wynikach konkursu i zaproszeni po odbiór pamiątkowych dyplomów i nagród rzeczowych 16 listopada 2018r.

- dla zwycięzców  kategorii recytacji przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone w dniu przeprowadzenia konkursu 16 listopada 2018r.

Formularze zgłoszeniowe:

IV WOJEWÓDZKI KONKURS POEZJI RELIGIJNEJ

„Tu Cię spotykam...”

 

Karta zgłoszenia- RECYTACJA

 

Imię i nazwisko uczestnika ..........................................................................................................

Klasa:   trzecia  gimnazjum

Nazwa szkoły ............................................................................................................................... .......................................................................................................................................................   

Repertuar:

    I : wiersz lub fragment prozy, którego tematyka związana jest z patriotyzmem lub wolnością narodu:

    autor -  ……….........................................................................................................................                                   tytuł utworu - ..............................................................................................................................

    II : dowolny wiersz lub fragment prozy o tematyce religijnej:

    autor -  ……............................................................................................................................                                        tytuł utworu - ..............................................................................................................................

 Opiekun:

imię i nazwisko ...........................................................................................................................                                               telefon kontaktowy ....................................................................................................................                                              adres e-mail ……………………………………………………………………………………

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody rodziców/opiekunów prawnych uczestników na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku na potrzeby konkursu.

BARDZO PROSIMY, ABY KARTA ZGŁOSZENIA ZOSTAŁA WYPEŁNIONA DRUKOWANYMI LITERAMI,  POMOŻE NAM TO UNIKNĄĆ POMYŁEK!

 

 

 

 

IV WOJEWÓDZKI KONKURS POEZJI RELIGIJNEJ

„Tu Cię spotykam...”

 

Karta zgłoszenia kategoria - LITERACKA

 

Imię i nazwisko uczestnika ..........................................................................................................

Klasa:  trzecia  gimnazjum

Nazwa szkoły ............................................................................................................................... .......................................................................................................................................................    

-  wiersz o tematyce religijnej „Tu Cię spotykam...”  mówiący o patriotyzmie lubwolności narodu

tytuł utworu - ............................................................................................................................

Opiekun:

imię i nazwisko ...........................................................................................................................                        telefon kontaktowy ....................................................................................................................                               adres e-mail ………………………………………………………………………………….

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody  rodziców/opiekunów prawnych  uczestników na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku na potrzeby konkursu.                                

BARDZO PROSIMY, ABY KARTA ZGŁOSZENIA ZOSTAŁA WYPEŁNIONA DRUKOWANYMI LITERAMI,   POMOŻE NAM TO UNIKNĄĆ POMYŁEK!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

uczestnika IV Wojewódzkiego Konkursu Poezji Religijnej  pod hasłem:                                           „Tu Cię spotykam…”

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)   

 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

 

………………..……..………………………………………………………………………                                                                                imię i nazwisko uczestnika konkursu                                                                                                                                    ucznia klasy

………………………………………………………………………………………………… (pełna  nazwa szkoły)

………………………………………………………………..…… w …………………....,

 

przez Szkołę Podstawową im. Stanisława Konarskiego w Milejowie , ul. Szkolna 1,                       21 – 020 Milejów. Zgoda udzielona jest do przetwarzania danych w niżej podanym celu i zakresie:

zakres danych: imię i nazwisko dziecka (uczestnika konkursu), klasa i nazwa szkoły,  do której dziecko uczęszcza;

cel przetwarzania: udział dziecka w IV Wojewódzkim Konkursie Poezji Religijnej pod hasłem                                                   „Tu Cię spotykam…” (zwanego dalej konkursem).

Ponadto w przypadku uzyskania przez moje dziecko tytułu laureata, wyrażam zgodę na udostępnianie danych osobowych mojego dziecka (w zakresie imienia, nazwiska i nazwy szkoły) poprzez zamieszczenie tych danych na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Konarskiego w Milejowie. Zamieszczenie danych osobowych uczestnika konkursu na stronie internetowej szkoły stwarza możliwość zapoznania się z nimi nieograniczonej grupie osób.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem(-am) poinformowany(-na), iż:

1.       Administratorem Pani/Pana/uczniówdanych osobowych jest Szkoła Podstawowa                  im. St. Konarskiego w Milejowie, ul. Szkolna 1, 21-020 Milejów  tel: 81 757 20 52,      e-mail: zs1milejow@onet.eu .

2.      Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. St. Konarskiego w Milejowie możliwy jest pod numerem tel. nr. 81 75 72 052 lub adresem email (adres e-mail): Katarzyna.sowa_inspektor@onet.pl

3.      Dane osobowe Pana/Pani/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

4.      Pana/Pani/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone
w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum
w Lublinie

5.      Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6.       Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 

.

…………….……………………………………

                                                                                data i podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 uczestnika IV Wojewódzkiego Konkursu Poezji Religijnej

pod hasłem „Tu Cię spotykam…”

Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka

……………………………………………..……………………………………………………

(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

podczas organizowanego przez Szkołę Podstawową im. Stanisława Konarskiego w Milejowie,                                     ul. Szkolna 1, 21–020 Milejów  IV Wojewódzkiego Konkursu Poezji Religijnej pod hasłem                                         „Tu Cię spotykam…”.

    Przyjmuję do wiadomości, że zamieszczenie wizerunku uczestnika konkursu na stronie internetowej szkoły stwarza możliwość zapoznania się z tym wizerunkiem nieograniczonej grupie osób. Niniejsza zgoda może być odwołana w każdym czasie.

Podstawa prawna: art. 9a RODO (UE 2016/679)                                                                      

 

…………….……………………………………

data i podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -