V Archidiecezjalny Konkurs Cztery Razy Wy

- Dokument dodano 2018-09-20, oglądany 646 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów należących do szkolnych kół Caritas

 
 

 

V ARCHIDIECEZJALNY KONKURS

 

„CZTERY RAZY WY”

 

Organizator  konkursu:

Caritas Archidiecezji Lubelskiej

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

20-950 Lublin

nr tel.  81 532 95 71

imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej: Monika Matacz  tel. 696 259 781

Konkurs adresowany jest do uczniów :

Szkolnych Kół Caritas z terenu Archidiecezji Lubelskiej

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

Caritas Archidiecezji Lubelskiej

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

20-950 Lublin

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Pierwszy etap konkursu trwa od 1 marca 2019 r. do 5 kwietnia 2019 r.

Drugi etap konkursu trwa od 8 kwietnia 2019 r. do 6 maja 2019 r.

Trzeci etap konkursu trwa od 7 maja 2019 r. do 6 czerwca 2019 r. 

 

Rozstrzygnięcie - czerwiec 2019 r. -  Gala rozdania nagród odbędzie się podczas V Pikniku SKC na terenach zielonych przy siedzibie Caritas Archidiecezji Lubelskiej.

 

Miejsce nadsyłania prac (zgłoszenia):

Caritas Archidiecezji Lubelskiej

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

20-950 Lublin

albo drogą elektroniczną na adres: m.matacz@caritas.pl

 

Termin nadsyłania prac (zgłoszenia):

Od 25 lutego 2019 r. do 6 czerwca 2019 r.

 

Cele konkursu:

1)  Zebranie pieniędzy na potrzeby Funduszu Caritas Dzieciom.

2)    Krzewienie idei pomagania słabszym oraz potrzebującym wśród młodych osób.

3)    Zaszczepienie pozytywnego ducha rywalizacji między szkołami Archidiecezji Lubelskiej.

4)    Integracja wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas poprzez działania w grupie prowadzące do wygranej.

 

Regulamin konkursu

1.    Postanowienia ogólne:

- Konkurs wpisuje się  w kampanię „Kilometry Caritas” oraz stałą działalność statutową Caritas Archidiecezji Lubelskiej zwłaszcza w zakresie promocji wolontariatu.

- Konkurs polega na jednoczesnym wdrożeniu w środowisku szkolnym czterech akcji:

- Zbiórki złotówek, które następnie w ramach działania „Wyklej rekord” zostaną włączone do kampanii „Kilometry Caritas”.

a)                  Zbiórki plastikowych nakrętek.

b)                  Zbiórki zdjęć oraz filmów Szkolnego Koła Caritas przedstawiających działania wolontariuszy, następnie zostaną one opublikowane na portalu społecznościowym facebook w ramach promocji działań Caritas Archidiecezji Lubelskiej.

c)                   Zbiórki kartek wielkanocnych.

 

2.            Warunki uczestnictwa:

- Konkurs skierowany jest do Szkolnych Kół Caritas z terenu Archidiecezji Lubelskiej. Jeżeli w szkole nie funkcjonuje jeszcze Szkolne Koło Caritas warunkiem przystąpienia do konkursu jest utworzenie SKC.

- Warunkiem udziału jest deklaracja wzięcia udziału w konkursie poprzez specjalnie przygotowany formularz (Zgłoszenia chęci uczestnictwa należy składać osobiście lub listownie do centrali Caritas Archidiecezji Lubelskiej albo drogą elektroniczną).

- Każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad rywalizacji fair play oraz niniejszego regulaminu. 

- Po każdym z etapów odbywać się będzie podsumowanie, podczas którego sumowane będą punkty ze wszystkich akcji. Ich oficjalne ogłoszenie odbywać się będzie najpóźniej tydzień po zakończeniu etapu.

 

3.    Punktacja:

·          8 pkt. – 1 złotówka,

·          3 pkt. – 1 zdjęcie wolontariusza,

·          10 pkt. – 1 film przedstawiający działania Szkolnego Koła Caritas,

·          20 pkt. – 1 kartka,

·          6 pkt. – 1 kg plastikowych nakrętek,

·          450 pkt. – premia dodatkowa,

 

Nagrody:

 

1)                   Nagrodą za I miejsce jest lustrzanka fotograficzna.

2)           Nagrodą za II miejsce jest kamera GoPro.

3) Nagrodą za III miejsce jest tablet.

- Gdy miejsce na podium zajmie SKC, które zajęło już to samo miejsce w poprzednich edycjach konkursu, daną nagrodę zastępuje inny sprzęt elektroniczny o zbliżonej wartości ustalany indywidualnie z Opiekunem  SKC.

- Dla pozostałych uczestników konkursu, którzy pojawią się na V Pikniku SKC czekać będą nagrody niespodzianki.

 

                 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

KONKURS „CZTERY RAZY WY!” 2019

 

Dane szkoły

Nazwa

 

 

 

 

Adres

 

 

 

 

Telefon

 

 

 

 

Dyrekcja

 

 

 

 

Opiekun

Imię i nazwisko

 

 

 

 

E-mail

 

 

 

 

Telefon

 

 

 

 

Ilość wolontariuszy

 

 

 

 ………………………………………                                                       ………………………………………
            Miejsce i data                                                                                              Podpis Opiekuna SKC

 

 

Oświadczenie

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i upowszechnianie wizerunku mojego dziecka  …………………………………………………………………………. na potrzeby konkursu „Cztery razy Wy”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133. poz. 833 z późn.zm.)

                                                       

                                                        …….……………………………………………………………………….

                                                        (Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka)

 

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -