XVI Archidiecezjalny Konkurs Wiedzy o Nowym Testamencie - Moc Ducha Świętego w rodzącym się Kościele

- Dokument dodano 2018-09-13, oglądany 911 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkól podstawowych oraz klas III gimnazjum

 
 

XVI ARCHIDIECEZJALNY KONKURS

 

WIEDZY O NOWYM TESTAMENCIE

 

MOC DUCHA ŚWIĘTEGO W RODZĄCYM SIĘ KOŚCIELE-

 KSIĘGA DZIEJÓW APOSTOLSKICH

 

Organizator  konkursu:

 

Parafia pw. Matki Bożej Ostrobramskiej i św. Wojciecha w Wierzbicy

ul. Leśna 19

22-150 Wierzbica

 

Przy współpracy z

Szkołą Podstawową im. Kazimierza Górskiego w Wierzbica

ul. Pogodna 8

22- 150 Wierzbica

 

Szkolnym Kołem Caritas

ul. Pogodna 8

22-150 Wierzbica

Tel. 514 935 839

 

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej:

1.     Ksiądz Proboszcz Krzysztof Proskura

2.     Ksiądz          Grzegorz Garbacz

3.     Katechetka Halina Rybaczuk

Konkurs  adresowany jest do uczniów :

klas VII, VIII szkół podstawowych i III gimnazjum

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy

ul. Pogodna 8

22-150 Wierzbica

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

19.03.2019 r. godz. 10.00

 

Miejsce nadsyłania zgłoszenia:

 

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy

ul. Pogodna 8

22-150 Wierzbica

 

Termin nadsyłania zgłoszenia:

 

05.03.2019 r.

 

Cele konkursu:

 

1.     Pogłębienie wśród młodzieży znajomości  Pisma Świętego i uczynienie z Niego Księgi Życia.

2.     Rozwinięcie wiedzy o działaniu Ducha Świętego we wspólnocie Kościoła dla uczniów przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

3.     Ukazanie Pisma Świętego jako źródło wiary i zachęta do indywidualnej lektury.

4.     Poszerzenie wiedzy religijnej uczniów.

5.     Wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań.

6.     Promowanie osiągnięć uczniów.

 

Zasady uczestnictwa:

1.     Szkoła zgłasza do Konkursu 2 uczniów ze szkoły podstawowej i 1 ucznia z gimnazjum.

2.     Do każdego zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o zgodzie rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka (w załączniku do regulaminu).

3.     Nagrody w Konkursie przyznawane są na podstawie uzyskanej indywidualnie liczby punktów (podstawowa, gimnazjum).

 

Literatura, zakres materiału:

Tekstem źródłowym Konkursu Wiedzy o Nowym Testamencie jest Biblia Tysiąclecia ze wstępem, Poznań 2000. Konkurs obejmuje:  Księgę Dziejów Apostolskich.

 

Nagrody:

 

Dla laureatów Konkursu przewidziane są nagrody książkowe i dyplomy.

 

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Oświadczenie

 

OŚWIADCZENIE

         Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych i upowszechnienie wizerunku mojego dziecka……………………………………………………………………………… na potrzeby  organizacji XVI Archidiecezjalnego Konkursu Wiedzy o Nowym Testamencie „ Moc Ducha Świętego w rodzącym się Kościele – Księga Dziejów Apostolskich ”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133. poz. 833 z póź. zm.)

 

…………………………………………………………………………….

( data i podpis opiekuna prawnego uczestnika) 

 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy

 

 

Nazwa szkoły: ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Imię i nazwisko uczestnika (klasa):

1)   ……………………………………………………………………………………………………..

2)   ………………………………………………………………………………………………………

 

 

Imię i nazwisko opiekuna, nr tel.………………………………………………………………………………………………………

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -