XIII Ogólnopolska Olimpiada Franciszkańska Wiedzy o Świętym Maksymilianie 0 - V

- Dokument dodano 2018-08-13, oglądany 1014 razy -

Olimpiada adresowana jest do uczniów szkół podstawowych klas 0 - V

 
 

 

XIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA

 

WIEDZY O ŚW. MAKSYMILIANIE

 

 Konkurs plastyczny dla uczniów klas 0 – V szkoły podstawowej

 

Organizator  olimpiady:

Komitet Główny z siedzibą w Klasztorze Ojców Franciszkanów

ul. Kazimierzowska 128

08-110 Siedlce

e-mail: olimpiada@franciszkanie-warszawa.pl

www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl

tel. 514 050 353

 

przy współpracy z

– Prowincją Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów)           z siedzibą w Warszawie (jako Główny Organizator, która pełni funkcję administratora danych osobowych);

– Klasztorem Ojców Franciszkanów z siedzibą w Siedlcach;

– Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie;

– Prowincją św. Maksymiliana Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibą        w Gdańsku;

– Prowincją św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibą w Krakowie.

 

 

Olimpiada adresowana jest do uczniów :

szkół podstawowych klas 0 - V

 

Kategorie wiekowe:

- uczniowie szkół podstawowych klas 0 – 3

- uczniowie szkół podstawowych klas 4 – 5

 

Miejsce rozstrzygnięcia olimpiady:

Klasztor Ojców Franciszkanów, ul. Kazimierzowska 128

ul. Kazimierzowska 128

08-110 Siedlce

Ogłoszenie wyników na stronie www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl

 

Termin rozstrzygnięcia olimpiady:

19 listopada 2018

 

Miejsce nadsyłania prac:

XIII Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie

ul. Kazimierzowska 128

08-110 Siedlce

 

 

Termin nadsyłania prac z etapu szkolnego:

31 października 2018

Decyduje data stempla pocztowego. Przesyłane prace należy zabezpieczyć przed zniszczeniem.

 

Cele olimpiady:

– przybliżanie dzieciom i młodzieży postaci św. Maksymiliana Marii Kolbego;

– odnoszenie zdobytej wiedzy o św. Maksymilianie do współczesności i inspiracja własnych zachowań na wzór Świętego;

– wyzwalanie i kształcenie pragnienia poznania Pisma Świętego oraz interpretacja treści Ewangelii;

– zainteresowanie młodzieży wiedzą religijną;

– odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów;

– współpraca katechetów i nauczycieli innych przedmiotów w zakresie pracy z uczniem zdolnym.

 

 

Zasady uczestnictwa:

1.     Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie organizowana jest na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 t.j.) oraz zgodniez Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. nr 13 poz. 125 z późniejszymi zmianami).

2.     Przystąpienie do Olimpiady jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzania zawodów i zgodą na publikację wyników, w tym na stronie Olimpiady.

3.     Uczestnicy zobowiązani są do:

– przestrzegania Regulaminu Olimpiady;

– informowania Komitetu Głównego o wszelkich kwestiach związanych z udziałem w Olimpiadzie – zwłaszcza   o nieprzewidzianych wypadkach.

4.     W sytuacjach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyzję podejmuje Komitet Główny Olimpiady.

5.     Uczniowie ze szkół podstawowych (klasy 0-V) wykonują pracę plastyczną na temat: „Św. Maksymilian służy Matce Bożej i Polsce”, ilustrując fragment z książki Marii Kączkowskiej „Ojciec Kolbe”.

6.     Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

– etap szkolny – we własnym zakresie przeprowadza komisja szkolna, w skład której dyrektor szkoły powołuje członków spośród katechetów i innych nauczycieli pracujących w szkole. Komisja ta, ocenia i kwalifikuje do etapu ogólnopolskiego, maksymalnie po 3 prace z wymienionych w regulaminie grup wiekowych (maksymalnie 6 prac z jednej szkoły).

– etap ogólnopolski – nadesłane prace kwalifikuje i ocenia komisja powołana przez przewodniczącą Komitetu Głównego Olimpiady. W razie nadesłania większej liczby prac niż przewiduje to Regulamin, pozostałe prace (ponad sześć) nie będą oceniane.

7.     Praca powinna być wykonana:

– samodzielnie;

– na temat (poruszony w tekście z książki Marii Kączkowskiej pt. „Ojciec Kolbe”);

– w formacie A3 (inne formaty nie będą brane pod uwagę);

– w jednej z wymienionych poniżej technik, w danej kategorii wiekowej:

                  ·           klasy 0-III: farby plakatowe, kredki, mieszana, pastele;

                  ·           klasy IV-V: farby plakatowe, mieszana, pastele olejne, węgiel.

8.     Przesłanie pracy na podstawie dokonanego zgłoszenia skutkuje udzieleniem Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibą w Warszawie niewyłącznej, bezterminowej i nieodpłatnej licencji do użycia tejże pracy w celach niegospodarczych na następujących polach eksploatacji: strona internetowa Olimpiady, p ublikacje elektroniczne i papierowe wydawnictw franciszkańskich związanych z powyższą Olimpiadą.

9.     Każda zgłoszona praca powinna stanowić wyłączną własność osoby wskazanej jako jej autor i nie może być obciążona prawami osób trzecich ani naruszać praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej oraz przemysłowej. W przeciwnym przypadku osoba wskazana jako autor, jak również ewentualni jej przedstawiciele ustawowi, ponoszą pełną odpowiedzialność za powstałą po stronie organizatorów z tego tytułu szkodę. Ponadto w przypadku wystąpienia przeciwko któremukolwiek z organizatorów przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, osoba wskazana jako autor, jak również ewentualni jej przedstawiciele ustawowi, zobowiązani są do ich zaspokojenia i zwolnienia organizatora od obowiązku świadczeń z tego tytułu.

10. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić dane według wzoru zawartego na końcu regulaminu (tabelkę wypełniamy drukowanymi literami).

11. Nauczyciel przygotowujący dostarcza wraz z pracami podpisaną przez siebie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych według wzoru zwartego w załączniku 1 oraz zgodę na przetwarzanie danych poszczególnych uczniów podpisaną przez ich obojga rodziców/opiekunów prawnych w załączniku 2. Praca bez załączonych wymaganych w Regulaminie zgód z odpowiednimi podpisami nie będzie brana pod uwagę i będzie zwracana.

 

Literatura, zakres materiału:

 Fragment z książki Marii Kączkowskiej pt. „Ojciec Kolbe”:

„Był ju ż rok 1910 i ró żne znaki zapowiadały zbli żaj ąc ą si ę wojn ę. Pewnego dnia chłopcy poszli do katedry lwowskiej na nabo że ństwo.

Mundek [...] ukl ąkł przed obrazem Naj świ ętszej Panny Łaskawej i pogr ążył si ę w modlitwie. [...]

– W jaki sposób mo żna słu ży ć Matce Bo żej i Polsce, kiedy Ojczyzna jest w niewoli? Trzeba jej słu ży ć or ężnie.

Kiedy ś marzył o tym, aby zosta ć kapłanem, wyrywał si ę po prostu do kapła ństwa, ale teraz nachodziły go my śli, żeby zosta ć in żynierem, wynalazc ą. Swoje zdolno ści odda Polsce, aby j ą pr ędzej wyzwoli ć.

Zbli żał si ę koniec roku szkolnego.

– Franu ś, co b ędziemy robi ć? – zagadn ął jednego dnia brata. - Rodzice chcieli, żeby ś był ksi ędzem. Ja te ż dawniej chciałem.

– A teraz nie chcesz? – spytał Franek.

– Chyba nie. Mo że b ędzie wojna... pójdziemy si ę bi ć za Polsk ę – rzekł Mundek. [...]

– Mundziu, jak ty, to i ja. Pójdziemy do ojca prowincjała powiedzie ć mu, że wracamy do domu. [...]

Nagle przybiegł zadyszany brat furtian.

– Chłopcy, matka do was przyjechała. Czeka przy furcie. [...]

Pani Maria stan ęła przed nimi [...] i rzekła:

– No, chłopcy, przyjechałamsi ę z wami po żegna ć. Teraz ju ż jeste ście prawie doro śli i na dobrej drodze. W klasztorze si ę wami zaopiekuj ą, a ja wst ępuj ę do zakonu. Tak postanowili śmy z ojcem. Józio te ż ze mn ą przyjechał. Ojcowie zgodzili si ę go przyj ąć. B ędzie was trzech. Niech was Matka Bo ża strze że i prowadzi.

[...]W tej chwili zawołali ich do ojca prowincjała.

– No i có ż, chłopcy? – spytał.

– Prosimy o przyj ęcie do nowicjatu – odpowiedzieli obaj śmiało”.

 

 

Nagrody:

 

Na podstawie niniejszego regulaminu dzieci oraz nauczyciele mogą otrzymywać odpowiednie dyplomy.

 

 

Wzór tabelki z danymi ucznia do umieszczenia na odwrocie pracy (* WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI):

" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* UWAGA: WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

 1.

Imię i nazwisko ucznia:*

 

 2.

Imię i nazwisko ucznia w dopełniaczu (dla kogo?):*

 

 3.

Klasa, do której uczęszcza uczeń:

 

 4.

Technika wykonania pracy:

 farby plakatowe (0-III)

 kredki (0-III)

 mieszana (0-III)

 pastele (0-III)

 farby plakatowe (IV-V)

 mieszana (IV-V)

 pastele olejne (IV-V)

 węgiel (IV-V)

 5.

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego:*

 

 6.

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego w dopełniaczu (dla kogo?):*

 

 7.

Numer telefonu nauczyciela przygotowującego:

 

 8.

Adres e-mail nauczyciela przygotowującego:

 

 9.

Pełna nazwa i adres szkoły*

(może być wyraźna pieczęć szkoły):

 

 

 

 

10.

Numer telefonu szkoły:

 

11.

Liczba uczniów biorących udział w etapie szkolnym w danej kategorii wiekowej (np.: 0-III, lub IV-V):

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -