VIII Diecezjalny Konkurs Plastyczny i Wiedzy o św. Barbarze i Tradycjach Górniczych.

- Dokument dodano 2018-10-17, oglądany 736 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i klas III gimnazjum

 
 

 

VIII DIECEZJALNYKONKURS PLASTYCZNY I WIEDZY

O ŚWIĘTEJ BARBARZEI TRADYCJACH GÓRNICZYCH

 

Patron konkursu:

1. Arcybiskup Metropolita Lubelski

2.Starosta Łęczyński

3. Proboszcz Parafii św. Barbary w Łęcznej

4. Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

 

Organizator  konkursu:

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej

ul. Bogdanowicza 9

21-010 Łęczna

Tel. +48/81 752-12-57

 

Osoby odpowiedzialne:

Marzena Olędzka tel. 538 431 853,

Marzena Szypulska tel. 539 929 289.

 

Konkurs adresowany jest do uczniów :

szkół podstawowych i klas trzecich gimnazjalnych

 

Kategorie wiekowe:

- uczniowie szkół podstawowych klas I - III – konkurs plastyczny

- uczniowie szkół podstawowych klas IV - VII – konkurs plastyczny

- uczniowie szkół podstawowych  klas VIII i klas IIIgimnazjalnych – konkurs wiedzy

 

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej

ul. Bogdanowicza 9

21-010 Łęczna

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

26listopada 2018 – konkurs plastyczny

22 listopada 2018 – konkurs wiedzy

 

Miejsce zgłoszenia:

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej. Prace plastyczne – do biblioteki szkoły.

ul. Bogdanowicza 9

21-010 Łęczna

 

Termin zgłoszenia:

16 listopada – zgłoszenie do konkursu wiedzy

21listopada 2018 – dostarczenie prac plastycznych

 

Cele konkursu:

- upowszechnianie wiedzy o życiu i kulcie św. Barbary

- zapoznanie uczniów z  ikonografią św. Barbary

- upowszechnianie tradycji i obyczajów górniczych

- promowanie postawy niezłomności, wytrwałości, męstwa

 

Zasady uczestnictwa:

1.        Kategoria – praca plastyczna – adresaci uczniowie szkół podstawowych (klasy 1-3 i 4-7), temat pracy: Barbara święta o górnikach pamięta

2.        Prace konkursowe powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie. Technika wykonania dowolna. Format prac plastycznych A3, A4, prac nie należy zwijać w rulon, składać

3.     Prace powinny być opisane na odwrocie: imię i nazwisko autora, klasa oraz szkoła, imię i nazwisko nauczyciela oraz jego dane teleadresowe.  UWAGA! Brak podpisu eliminuje pracę z konkursu!

4.     Jeden uczeń może przygotować tylko jedną pracę

5.     Prace zgłoszone do konkursu pozostają w dokumentacji organizatorów

6.     Uczestnicy konkursu, przesyłając autorskie prace akceptują postanowienia regulaminu i udzielają organizatorowi prawa do korzystania z pracy konkursowej w zakresie działań marketingowych i promocyjnych oraz innych

7.        Prace powinny być dostarczone do biblioteki Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej w terminie do 21 listopada 2018 r.

8.     Nagrody przyznawane będą w dwóch kategoriach wiekowych: kl. 1-3 oraz kl. 4-7

9.        Kategoria – wiedza – adresaci uczniowie klas ósmych i trzecich gimnazjalnych,pytania konkursowe dotyczyć będą następujących zagadnień:Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. – historia i współczesność, Święta Barbara – patronka górników

10.    Konkurs odbędzie się 22 listopada w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej, zgłoszenia maksymalnie 4 uczniów ze szkoły przesłać do dnia 16 listopada 2017 r. na adres e-mail: Marzena@zsg-leczna.pl

11. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące oraz ich opiekunów/rodziców prawnych zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. nr 133, poz. 833 z póz. zm.)

 

Literatura, zakres materiału:

Materiały potrzebne do przygotowania do konkursu dostępne są na stronie internetowej szkoły .

Uczniowie klas ósmych i trzecich gimnazjalnych: Święta Barbara patronka górników, Wyd. Wiadomości Górnicze, Katowice 1999; A. Wilk, Święta Barbara patronka ciężkiej pracy, Rafael 2013; 30 lat górnictwa węglowego na Lubelszczyźnie, Wydawca LW „Bogdanka” S.A., 2005; A. Bęben, Górnicza lampka się pali …, Wyd. AGH, Kraków 2008; Tradycje górnicze na Lubelszczyźnie, Wydawca LW „Bogdanka” S.A., Bogdanka 1999

 

Nagrody:

 

Komisja konkursowa przyznaje laureatom konkursu dyplomy i nagrody rzeczowe. Za zajęcie pierwszego miejsca w każdej z kategorii wręczana będzie statuetka św. Barbary.

 

 

Formularz zgłoszeniowy

Konkursu Wiedzy o św. Barbarze i Tradycjach Górniczych

 

- nazwa szkoły

 

 …………………………………………………………………………..……….

 

- imię i nazwisko uczestnika

 

1. ………………………………………………………………………………………………………..

 

2. ………………………………………………………………………………………………………..

 

3. …………………………………………………………………………………………………………

 

4. …………………………………………………………………………………………………………

 

- imię i nazwisko opiekuna

 

…………………………………………………………………………………………………………….

 

- tel., e – mail opiekuna

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -