III Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego

- Dokument dodano 2018-10-11, oglądany 973 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów szkł średnich

 
 

 

III OGÓLNOPOLSKI KONKURS

 

PRAWA KANONICZNEGO

 

SAKRAMENTY WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO – CHRZEST I BIERZMOWANIE

 

Patron konkursu:

1. Jego Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz, Arcybiskup MetropolitaWarszawski,

2. Jego Ekscelencja bp dr hab. Artur Miziński, Sekretarz Generalny KonferencjiEpiskopatu Polski;

3. Jego Magnificencja ks. prof. dr. hab. Stanisław Dziekoński, RektorUniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

4. Ks. prof. dr hab. Henryk Stawniak, Dziekan Wydziału Prawa KanonicznegoUniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

 

Organizator  konkursu:

Koło Naukowe Prawa Kanonicznego „ RegulaIuris” działające na Wydziale Prawa Kanoniczego Uniwersytetu Kardynała StefanaWyszyńskiego w Warszawie

Ul. Dewajtis 5,

01-815 warszawa

 

Konkurs adresowany jest do uczniów :

szkół średnich

 

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

Uniwersytet Kardynała StefanaWyszyńskiego w Warszawie

Ul. Dewajtis 5,

01-815 warszawa

 

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

2 kwietnia 2019 r. – etap ogólnopolski

 

 

Sposób zgłoszenia szkoły:

Wypełniając formularz zgłoszeniowy - dostępny pod adresemem: https://docs.google.com/forms/d/1DdbZjJHzPIhwj3Pu1QYVdRg4NVkTqIAFBuM4voeDOI/edit)

lub: poprzez wysłanie zgłoszenia (Załącznik nr 1) na adres Koła Naukowego Prawa Kanonicznego Regula Iuris : regulaiuris@uksw.edu.pl

albo: w formie papierowejza pośrednictwem operatora pocztowego, przesyłając zgłoszenie (załącznik nr 1)

listem poleconym na adres Dziekanatu Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW (ul.Dewajtis 5, 01-815 Warszawa p. 54), adresując: Studencko-Doktoranckie KołoNaukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris z dopiskiem „zgłoszenie”.

 

 

 

Termin zgłoszenia szkoły:

31 października 2018 r. godz. 23.59

 

Cele konkursu:

- poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu prawa kanonicznego;

- zachęcenie do lektury dokumentów Kościoła Katolickiego;

- formowanie umiejętnościsamodzielnego zdobywania i rozwijania wiedzy;

- stworzenie młodzieży możliwościszlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielomwarunków twórczej pracy z młodzieżą.

 

 

Zasady uczestnictwa:

- Konkurs trwa od 20 października 2018 roku do dnia 2 kwietnia 2019 roku.

- Konkurs jest adresowany do uczniów szkół licealnych, technicznych i branżowych,

którzy ukończyli 18 rok życia lub są osobami powyżej 15 roku życia, posiadającymi

zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (dalej: „Uczestnikami Konkursu”).

- Uczestnikami Konkursu nie mogą być nauczyciele. W przypadku, gdy Organizator

stwierdzi, że w rywalizacji w Konkursie brała udział osoba niespełniająca warunków

uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej

nagrody w Konkursie.

- Udział w Konkursie jest dobrowolny oraz darmowy.

- Koszty związane z przejazdem uczestników Konkursu na etap finałowy pokrywają

Uczestnicy.

- Organizatorzy zobowiązują się do organizacji skromnego poczęstunku dla

Uczestników etapu finałowego Konkursu oraz ich Opiekunów wzorem lat ubiegłych.

- Z Uczestnikiem Konkursu na etap finałowy Konkursu może przybyć oprócz katechety

jeden Opiekun.

- Tematem tegorocznego Konkursu są: „Sakramentami wtajemniczenia

chrześcijańskiego: Chrzest i Bierzmowanie”.

- Konkurs będzie przeprowadzony w dwu etapowej formie pisemnego testu:

a. Etap szkolny: test jednokrotnego wyboru,

b. Etap ogólnopolski: test wielokrotnego wyboru.

- Konkurs składał się będzie z dwóch etapów. Pierwszym będzie etap szkolny, drugim

etap ogólnopolski (finałowy)

- Etap szkolny:

a. Za przebieg etapu szkolnego odpowiedzialni są nauczyciele religii. Pytania

na etap szkolny oraz protokół konkursowy zostaną przesłane na adres

kontaktowy Katechety.

b. Katecheta w porozumieniu z Dyrekcją szkoły powołuje Szkolną Komisję

Konkursową.

c. Po przeprowadzeniu etapu szkolnego, nauczyciele religii przesyłają karty

odpowiedzi uczniów wraz z protokołem oraz „Zgody na przetwarzanie danych

osobowych” na adres Dziekanatu Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW

(ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa p. 54), adresując: Studencko-Doktoranckie

Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris z dopiskiem KONKURS

lub skany dokumentów na adres e-mail regulaiuris@uksw.edu.pl do 30

listopada 2018 roku. Karty odpowiedzi uczniów zostaną sprawdzone przez

Komisję powołaną przez organizatorów.

d. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do podpisania się na karcie odpowiedzi

drukowanymi literami.

e. Test składa się z 25 pytań, jednokrotnego wyboru. Za każdą poprawną

odpowiedź uczestnik może otrzymać 1 punkt. Za odpowiedź błędną Uczestnik

otrzymuje 0 punktów.

f. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem sprawdzania prac

konkursowych, Organizator powoła Komisję Rewizyjną w składzie: Opiekun

Koła, Prezesa Koła Naukowego Prawa Kanonicznego Regula Iuris oraz

Członek Zarządu Koła.

g. Organizatorzy prześlą wyniki Konkursu do 15 stycznia 2019 roku,

na adres kontaktowy Katechety wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

h. Do etapu ogólnopolskiego kwalifikuje się nie więcej niż 150 najlepszych

Uczestników etapu szkolnego.

i. Organizator rości sobie prawo do wykluczenia pracy w przypadku naruszenia

integralności karty odpowiedzi (zmiana formatu, zniszczenie, nieczytelność

danych, wydrukowanie na formacie innym niż A4).

- Etap ogólnopolski:

a. Uczestnicy mają za zadanie rozwiązać test wielkokrotnego wyboru składający

się z 35 pytań. Za poprawne wskazanie wszystkich właściwych odpowiedzi na

pytanie uczestnik uzyskuje 1 punkt. Za odpowiedź błędną Uczestnik uzyskuje

0 punktów.

b. Na rozwiązanie testu uczestnicy mają 60 minut.

- Runda dodatkowa:

a. W przypadku niemożliwości rozstrzygnięcia Konkursu, Komisja Konkursowa

składająca się z Organizatorów oraz Profesorów może zdecydować albo

o przyznaniu nagród ex aequo albo przeprowadzić rundę dodatkową

(dogrywkę).

b. Zadaniem uczestników rundy dodatkowej jest rozwiązanie testu wielokrotnego

wyboru, składającego się z 10 pytań.

c. Za poprawne wskazanie właściwej odpowiedzi uczestnik otrzymuje 1 punkt.

Jeśli wskaże wszystkie poprawne odpowiedzi na dane pytanie, otrzymuje

4 punkty. Na rozwiązanie testu uczestnicy mają 15 minut.

- Rozstrzygnięcie Konkursu:

a. Wskazanie zwycięzcy następuje przez doliczenie punktów z rundy dodatkowej

do wyników testu etapu finałowego.

b. W przypadku niemożliwości rozstrzygnięcia konkursu po przeprowadzeniu

rudny dodatkowej decyzję w sprawie sposobu dalszego postępowania

podejmuje Komisja Konkursowa, nie wyłączając przeprowadzenia drugiej

rundy dodatkowej w postaci odpowiedzi ustnej przed Komisją.

- Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników Konkursu jestUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie, przyul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa. Przetwarzanie danych osobowych odbywać siębędzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływutakich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenieo ochronie danych).

- Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych osobowychnadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym możnaskontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uksw.edu.pl lub za pomocąpoczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa.

- Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu organizacjii przeprowadzenia Konkursu.

- Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziałuw Konkursie.

- Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępudo treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:

a. sprostowania danych,

b. usunięcia danych,

c. ograniczenia przetwarzania danych,

d. przenoszenia danych,

e. wniesienia sprzeciwu,

f. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośćz prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przedjej cofnięciem.

- Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane:

a. imię i nazwisko,

b. nazwę i adres szkoły,

c. numer oraz adres e-mail katechety.

- Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa UrzęduOchrony Danych Osobowych.

- Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska, nazwyi adresu szkoła oraz swojego wizerunku w celu informowania (także w mediach)o wynikach.

- Organizator oświadcza, iż dane Uczestników Konkursu nie będą przetwarzanew sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

- Dane Uczestników Konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym,państwom trzecim oraz organizacjom międzynarodowym z wyjątkiem przepisówprzewidzianych przepisami prawa.

- Dane Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędnydo realizacji wyżej określonych celów, administrator danych zastrzega sobie prawodo usunięcia danych po upływie terminu na wniesienie zażalenia na wyniki konkursu.

- Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte,odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczeniapowierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki abyzapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanuwiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstuprzetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnymprawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególnościuwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

a. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,

b. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,

c. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych,przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

- Zażalenie w formie pisemnej, jak i elektronicznej, co do rozstrzygnięcia mogą składaćUczestnicy Konkursu za pośrednictwem swoich Katechetów.

- Zażalenie może być przesłane w terminie 7 dni od dnia otrzymania wynikówkonkursu.

- Zażalenia rozpatrywać będzie komisja, o której mowa w § 4 ust . 2 ppkt f.

- Zażalenia rozpatrywane będą w terminie 7 dni od ich doręczenia.

- Uczestnik zostanie poinformowany o decyzji Komisji w terminie 7 dni od datyrozpatrzenia zażalenia.

- Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem.

- Warunkiem formalnym uczestnictwa w Konkursie jest podpisanie oraz przesłanieprzez każdego z Uczestników Konkursu oraz Katechety oświadczenia o zapoznaniusię z regulaminem Konkursu (Załącznik nr 2), zgody na przetwarzanie danychosobowych (Załącznik nr 3) oraz zgody na wykorzystanie wizerunku w przypadkuawansu do etapu ogólnopolskiego (Załącznik nr 4).

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdymczasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie to miało wpływu na prawa nabyteUczestników.

- W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wgląduw Dziekanacie Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW (ul. Dewajtis 5, 01-815Warszawa p. 54), stronie internetowej https://www.wpk.uksw.edu.pl oraz na stroniefanpage-u w wydarzeniu Organizatora ( https://www.facebook.com/ KoloNaukoweRegulaIuris/).

 

 

Literatura, zakres materiału:

Pytania na dwóch etapach Konkursowych będą tworzone na podstawiezamieszczonych poniżej publikacji:

a. Źródła:

i. Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwierdzonyprzez Konferencję Episkopatu , Pallottinum 1984, kanony 840-896.

ii. Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej SacrosanctumConcilium , nr 64-71.

iii. Katechizm Kościoła Katolickiego , Poznań 2002, nr 1212-1321.

iv. Obrzędy chrztu dzieci dostosowane do zwyczajów diecezji polskich ,wydanie trzecie zmienione, Katowice 2014: Wtajemniczeniechrześcijańskie. Wprowadzenie ogólne; Chrzest dzieci. Wprowadzenieteologiczne i pastoralne.

v. Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych dostosowanedo zwyczajów diecezji polskich , Katowice 1988, nr 1-67.

vi. Obrzędy bierzmowania dostosowane do zwyczajów diecezji polskich ,wydanie drugie poprawione, Katowice 2003: Konstytucja apostolskao sakramencie bierzmowania; Wprowadzenie teologiczne i pastoralne.

vii. II Polski Synod Plenarny (1991-1999) , Poznań 2001: LiturgiaKościoła po Soborze Watykańskim II, nr 12-21; 58-63; 104-115.

viii. Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania doprzyjęcia sakramentu bierzmowania , w: https://episkopat.pl/wskazaniakonferencji- episkopatu-polski-dotyczace-przygotowania-do-przyjeciasakramentu-bierzmowania.

b. Literatura:

i. Z. Janczewski, Ważność sprawowania sakramentów wtajemniczeniachrześcijańskiego, uzdrowienia i święceń w porządku prawnymKościoła katolickiego , Warszawa 2011, s. 17-27; 74-82; 162-179;221-234

ii. M. Pastuszko, Dzieci jako podmiot chrztu , Prawo Kanoniczne22 (1979), nr 1-2, s. 93-129

iii. T. Jakubiak, Intencja przyjęcia chrztu u dorosłego , AnnalesCanonici9 (2013), s. 93-117

iv. M. Pastuszko, Obowiązek przyjęcia sakramentu bierzmowania , PrawoKanoniczne 32 (1989), nr 1-2, s. 79-95

v. R. Kantor, Świadek bierzmowania w Kodeksie Jana Pawła II. Niektóreuwagi na kanwie kan. 893 , Studia Gdańskie 29 (2011), s. 141-153.

 

 

Nagrody:

 

- Główną nagrodę w konkursie stanowi indeks na studia na Wydziale PrawaKanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

- Indeks otrzymują laureaci, którzy zajęli I, II i III miejsce.

- Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o przyznaniu indeksów także osobom,które otrzymały wyróżnienia.

- Laureaci Konkursu otrzymują atrakcyjne nagrody rzeczowe, których wartośćuzależniona jest od zajmowanego miejsca.

- Tytuł laureata konkursu przysługuje trzem osobom, które zajęły odpowiednio I, II i IIImiejsce. Ponadto tytuł laureata uzyskują osoby, które otrzymały wyróżnienie.

- Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o przyznaniu wyróżnienia nie więcej niż5 osobom, które pomimo uzyskania najlepszych wyników nie zajęły I, II lub IIImiejsca.

- Wszyscy uczestnicy etapu ogólnopolskiego uzyskują tytuł finalisty konkursu orazotrzymują dyplom uczestnika i nagrodę książkową.

- Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród następuje w dniu etapu finałowego.

 

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Załącznik nr 1

 

1. Miejscowość

2. Nazwa szkoły

3. Adres szkoły

4.Imię i nazwiskokatechety

5.Telefon kontaktowykatechety

6.Adres e-mailkatechety

7.Liczba uczniów,którzy wezmąudział w Konkursie

 

 

Załącznik nr 2

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem III Ogólnopolskiego Konkursu PrawaKanonicznego dla Uczniów szkół ponadpodstawowych „Sakramenty wtajemniczeniachrześcijańskiego: Chrzest i Bierzmowanie”

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidzianew regulaminie konkursu.

……………………………….. ………………………………….

(miejscowość, data) (podpis ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego)

 

Załącznik nr 3

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacjii przeprowadzenia III Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego dla Uczniów szkółponadpodstawowych oraz udostępnienia informacji o wynikach Konkursu. Przyjmujędo wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała StefanaWyszyńskiego (ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa). Posiadam wiedzę, że podanie danych jestdobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.

……………………………….. ………………………………….

(miejscowość, data) (podpis ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego)

 

Załącznik nr 4

Zgoda na wykorzystanie wizerunku Uczestnika III Ogólnopolskiego Konkursu PrawaKanonicznego dla Uczniów szkół ponadpodstawowych „Sakramenty wtajemniczeniachrześcijańskiego: Chrzest i Bierzmowanie”

1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojegowizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postacifotografii i dokumentacji filmowej) przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoz siedzibą w Warszawie przy ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, na potrzebyIII Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego dla Uczniów szkół

ponadpodstawowych „Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: Chrzesti Bierzmowanie”.

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo aniterytorialnie.

3. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawionyz wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem,natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane,dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celachinformacyjnych.

4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianiew Internecie (w tym na stronach Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego orazportalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczeniew materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użytyw formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moje dobra osobiste.

……………………………….. …………………………………….

(miejscowość, data) (podpis ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego)

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -