XIV Diecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej o Nowym Testamencie - Dzieje Apostolskie

- Dokument dodano 2018-09-25, oglądany 767 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII, VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjum

 
 

XIV DIECEZJALNY

 

KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ O NOWYM TESTAMENCIE

 

-DZIEJE APOSTOLSKIE

 

 

Organizator konkursu:

 

SzkołaPodstawowa im. kpt. Kazimierza Filipowicza „Korda”

ul. Niepodległości 49

22-175 Dorohusk

 

Przy współpracy z

 

Parafią Rzymskokatolicką  pw. św. Jana Nepomucena w Dorohusku

ul. Jana Pawła II 73

22-175 Dorohusk

 

Szkolnym Kołem Caritas

ul. Niepodległości 49

22-175 Dorohusk

 

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej:

 

1. Ksiądz Proboszcz Ryszard Winiarski

2. Wicedyrektor Anna Grzywna                                                                                                                                               3. Katechetka Joanna Koguciuk

 

Konkurs  adresowany jest do uczniów :

 

klas VII, VIII szkół podstawowych i gimnazjum

 

 

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

 

SzkołaPodstawowa im. kpt. Kazimierza Filipowicza „Korda”

ul. Niepodległości 49

22-175 Dorohusk

 

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

 

30.11.2018 r. godz. 10.00

 

Miejsce nadsyłania zgłoszenia: 

 

SzkołaPodstawowa im. kpt. Kazimierza Filipowicza „Korda”

ul. Niepodległości 49

22-175 Dorohusk

 

Termin nadsyłania zgłoszenia:

 

20.11.2018r.

 

 

        Cele konkursu: 

 

1.Propagowanie poznawania Biblii jako źródła wiary.

 

2.Zainspirowanie uczniów  przesłaniem Dziejów Apostolskich.

 

3.Uświadomienie uczniom znaczenia Nowego Testamentu

     jako podstawy  moralności chrześcijańskiej.

 

4.Wprowadzanie wiedzy religijnej do praktykowania jej w życiu codziennym.

 

5.Wskazywanie właściwych autorytetów i postaw chrześcijańskich
      oraz  etycznych.

 

 

          Zasady uczestnictwa:

 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny.

 

2. Nauczyciele danej szkoły zgłaszają maksymalnie 3 uczniów.

 

3. Uczestnicy rozwiązują indywidualnie test w ciągu 60 minut .

 

4. Komisja konkursowa dokona sprawdzenia testów, sumowania  liczby 

  punktów zdobytych  przez uczniów danej szkoły i rozstrzyga o kolejności miejsc na podstawie ilości zdobytych zespołowo punktów.

 

5. Laureatami konkursu zostaną trzy szkoły, których uczniowie uzyskają najwyższe wyniki.

 

Literatura, zakres materiału:

 

Tekstem źródłowym Konkursu Wiedzy Biblijnej o Nowym Testamencie  jest Biblia Tysiąclecia wydanie IV, Poznań - Warszawa 1995. Konkurs obejmuje: Dzieje Apostolskie ze wstępem.

 

 

Nagrody:

Dla laureatów Konkursu przewidziane są nagrody książkowe i dyplomy.

 

 

Formularz zgłoszeniowy

 

 

Oświadczenie 

 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych                                         i upowszechnienie wizerunku mojego dziecka ……………………………………………………………………………… na potrzeby  organizacji XIV Diecezjalnego Konkursu Wiedzy  Biblijnej o Nowym Testamencie – DZIEJE APOSTOLSKIE”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133. poz. 833 z póź. zm.) …………………………………………………………………………….
( data i podpis opiekuna prawnego uczestnika)  

 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Nazwa szkoły: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………..

 

Imię i nazwisko uczestnika (klasa):                                                                                                       1) ……………………………………………………………………………………………………..                                   2) ………………………………………………………………………………………………………                                            3) ……………………………………………………………………………………………………..

 

Imię i nazwisko opiekuna, nr. tel .………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -