IV Ogólnopolski Konkurs Literacki o św. Mikołaju i św. Stanisławie Kostce

- Dokument dodano 2018-08-08, oglądany 2005 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych kl. VI - VIII i gimnazjów

 
 

 

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI

 

ABY PODOBAĆ SIĘ BOGU I LUDZIOM

 - ŚWIĘTY MIKOŁAJ I ŚWIĘTY STANISŁAW KOSTKA

W OCZACH DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Rok 2018 - Rokiem  Świętego Stanisława Kostki

Organizator  konkursu:

SzkołaPodstawowanr 19

ul. Szkolna 6

20-124 Lublin

tel. 81 7478943,

e-mail: ewagrodecka2@wp.pl

kancelaria@parafiamikolaj .pl

 

przy współpracy z

1.                   Wydziałem ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie,

2.                   Wydziałem Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Lublinie,

3.                   Parafią pod wezwaniem  św. Mikołaja w Lublinie,

4.                   Fundacją Odkrywamy Talenty,

5.                   Fundacją Szczęśliwe Dzieciństwo.

 

Konkurs adresowany jest do uczniów :

szkół podstawowych kl. VI – VIII  i gimnazjów

 

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

Sala Filharmonii Lubelskiej

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

8 grudnia 2018 o godz. 18.00

 

Miejsce nadsyłania prac:

SzkołaPodstawowanr 19

u l. Szkolna 6

20-124 Lublin

 

Termin nadsyłania prac:

15 października 2018

Decyduje data sempla pocztowego

Z dopiskiem: „św. Mikołaj”

 

Cele konkursu:

- Pogłębianie wśród młodzieży wiedzy o życiu i działalności św. Mikołaja – biskupa Miry oraz świętego Stanisława Kostki.

- Odwołanie się do chrześcijańskich nieprzemijających wartości i idei, takich jak: dobroczynność, wrażliwość, szlachetność, dzielenie się z innymi nie tylko dobrami materialnymi, ale również duchowymi.

- Kształtowanie postawy otwartości na drugiego człowieka i odpowiedzialności

 za siebie i innych.

- Tworzenie w umysłach młodzieży pojęcia świętości jako synonimu pełnego prawdziwego człowieczeństwa.

- Popularyzacja oryginalnej twórczości literackiej, świadczącej o pogłębionej refleksji na temat moralnych obowiązków młodego  człowieka.

- Przeciwdziałanie depresjom i uzależnieniom wśród młodzieży, wynikającym z utraty sensu życia.

 

 

Zasady uczestnictwa:

1.            Pracę konkursową w wersji komputerowej należy dostarczyć w 2 egzemplarzach. (objętość: maksymalnie 4 strony A4).

2.            Każda praca konkursowa powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące dane: tytuł pracy, imię i nazwisko oraz wiek autora, telefon komórkowy

i e-mail oraz dane dotyczące opiekuna, nazwę i adres szkoły. (wzór w załączniku)

3.            Jeden autor może nadesłać tylko jedną  pracę.

4.            Jury oceniające prace zostanie powołane przez organizatorów konkursu.

5.            Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie o zgodzie rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka i udostępnienie wizerunku. W przypadku pełnoletnich uczestników – zgoda uczestników na przetwarzanie danych osobowych.

6.            Organizatorzy powiadomią laureatów o wynikach konkursu telefonicznie i drogą elektroniczną. Uroczystość finału konkursu połączonego z wręczeniem nagród w Filharmonii Lubelskiej uświetni koncert symfoniczny musical o Świętym Mikołaju w wykonaniu zespołu międzynarodowej sławy ScholaresMinores Pro Musica Antiqua i młodzieżowego teatru Panopticum.

7.            Kryteria oceniania prac:

- Odwołanie się do idei moralnych reprezentowanych przez wskazanych świętych.

- Oryginalność ujęcia tematu. Zastosowanie ciekawych rozwiązań literackich.

- Wykorzystanie własnych doświadczeń i przemyśleń.

- Umiejętna aktualizacja tematu konkursu.

- Poprawność językowa pracy

 

 

Propozycje tematów prac konkursowych:

- Dla Boga i ojczyzny – pamiętnik osoby zaangażowanej w życie społeczności lokalnej, pracującej dla Boga i ojczyzny.

- Ad maioranatus sum – Do wyższych rzeczy zostałem stworzony – rozwiń te słowa, pokazując możliwe drogi do świętości dla współczesnej młodzieży.

- Wierność powołaniu – reportaż, wywiad lub inna forma publicystyczna.

- Tęsknota za niebem – napisz w jaki sposób współcześnie należy przekazywać młodym ludziom Dobrą Nowinę – rozwiń te słowa w dowolnej formie literackiej.

- „Kostka” znaczy „więcej” – rozwiń te słowa w dowolnej formie, odwołując się do życiorysów św. Mikołaja i św. Stanisława Kostki oraz własnych przemyśleń.

- „Współczesny świat potrzebuje sensu, współczesny świat potrzebuje świętych”- rozwiń te słowa w dowolnej formie, odwołując się do idei św. Mikołaja i św. Stanisława Kostki oraz własnych przemyśleń.

- Moja parafia ma różne oblicza. Odwołując się do konkretnych przykładów, napisz, przed jakimi wyzwaniami staje współczesny kościół i w jaki sposób duchowni uczestniczą w życiu społeczności lokalnej.-  artykuł, esej.

 

 

Nagrody:

 

Dla laureatów przewidziane są cenne nagrody i dyplomy ufundowane przez osoby i instytucje wspierające organizację przedsięwzięcia.

 

I Nagroda wynosi 2500 PLN,

II Nagroda – 1500 PLN,

III Nagroda – 1000 PLN

 

oraz inne cenne nagrody rzeczowe.

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA

 

Ogólnopolski Konkurs Literacki

” Aby podobać się Bogu i ludziom” – święty Mikołaj i święty Stanisław Kostka w oczach dzieci i młodzieży”.

 

Lp.

 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu

Kategoria wiekowa

Nazwa i adres szkoły

Imię i nazwisko opiekuna uczestnika

Kontakt– telefon, e- mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………

(podpis osoby zgłaszającej)

 

 

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -