IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny o św. Mikołaju i św. Stanisławie Kostce

- Dokument dodano 2018-08-08, oglądany 2092 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych kl. I- III

 
 

 

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

 

ABY PODOBAĆ SIĘ BOGU I LUDZIOM

 - ŚWIĘTY MIKOŁAJ I ŚWIĘTY STANISŁAW KOSTKA

W OCZACH DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Rok 2018 - Rokiem  Świętego Stanisława Kostki

Organizator  konkursu:

FundacjaOdkrywamyTalenty

ul. Lubartowska 77

20-123 Lublin

info@odkrywamytalenty.pl

 

przy współpracy z

1.                   Wydziałem ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie,

2.                   Wydziałem Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Lublinie,

3.                   Parafią pod wezwaniem  św. Mikołaja w Lublinie,

4.                   Szkołą Podstawową nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie,

5.                   Fundacją Szczęśliwe Dzieciństwo.

 

Konkurs adresowany jest do uczniów :

szkół podstawowych kl. I – III 

 

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

Sala Filharmonii Lubelskiej

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

8 grudnia 2018 o godz. 18.00

 

Miejsce nadsyłania prac:

FundacjaOdkrywamyTalenty

ul. Lubartowska 77

20-123 Lublin

 

Termin nadsyłania prac:

15 października 2018

Decyduje data sempla pocztowego

Z dopiskiem: „św. Mikołaj” -  (Nie składać, nie rolować i nie oprawiać prac).

 

Cele konkursu:

- Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu i działalności św. Mikołaja – biskupa Myry oraz świętego Stanisława Kostki.

- Rozwijanie wrażliwości dzieci na potrzeby drugiego człowieka, wychowanie do czynnego zaangażowania w różne formy pomocy.

- Odwołanie się do uniwersalnych wartości chrześcijańskich, takich jak: dobroczynność, szlachetność, wrażliwość, dzielenie się z innymi nie tylko dobrami materialnymi, ale również duchowymi.

- Budowanie w umysłach dzieci pojęcia świętości jako synonimu pełnego prawdziwego człowieczeństwa.

- Popularyzacja oryginalnej twórczości plastycznej dzieci, prezentującej ogólnoludzkie wartości moralne.

- Kształtowanie postawy otwartości na drugiego człowieka i odpowiedzialności za siebie i innych.

 

 

Zasady uczestnictwa:

1.            Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, której tematem jest: „Aby podobać się Bogu i ludziom - Święty Mikołaj i Święty Stanisław Kostka w oczach dzieci i młodzieży”.

2.            Dopuszczalna technika wykonania prac: rysunek, grafika, malarstwo, collage -możliwe do wyeksponowania w ramach oszklonych. Nie będą uwzględniane kompozycje przestrzenne. Format prac: A2, A3.

3.            Prace nie mogą być grupowe.

4.            Ilość nadesłanych prac z danej placówki/ klasy ograniczona do 15 najlepszych prac wyłonionych w konkursie wewnętrznym.

5.            Jeden autor może przedstawić tylko jedną pracę.

6.            Prace powinny być czytelnie opisane na odwrocie (tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek autora, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana, nazwa i adres placówki).

7.            Przed rozpoczęciem konkursu w szkole, w ramach katechezy, zaleca się przeprowadzenie lekcji na temat życiorysów Św. Mikołaja Biskupa i Św. Stanisława Kostki.

8.            Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie o zgodzie rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka.

9.            Organizator nie przewiduje zwrotu nadesłanych prac

10.         Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych.

11.         Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac dla promocji konkursu w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.

12.         Jury oceniające prace zostanie powołane przez organizatorów konkursu

13.         Organizatorzy powiadomią laureatów o wynikach konkursu telefonicznie i drogą elektroniczną. Uroczystość finału konkursu połączonego z wręczeniem nagród w Filharmonii Lubelskiej uświetni koncert symfoniczny musical o Świętym Mikołaju w wykonaniu zespołu międzynarodowej sławy ScholaresMinores Pro Musica Antiqua i młodzieżowego teatru Panopticum.

14.         Kryteria oceniania prac:

- Przedstawienie historycznych postaci Św. Mikołaja Biskupa z Myry oraz Św. Stanisława Kostki. Prace przedstawiające komercyjne wyobrażenia wskazanych świętych (zwłaszcza Św. Mikołaja – jako baśniowej postaci z Laponii) nie będą brane pod uwagę.

- Prezentacja idei moralnych reprezentowanych przez Św. Mikołaja Biskupa i Św. Stanisława Kostki.

- Umiejętność zaprezentowania przez pracę plastyczną  w jaki sposób dziecko rozumie zastosowanie idei moralnych wskazanych świętych w życiu współczesnego człowieka.

- Samodzielne wykonanie pracy.

- Zastosowanie ciekawych technik plastycznych. Mile widziane techniki łączone.

- Uwzględnić wartości i zasady moralne wymienionych wyżej świętych jak: dobroczynność, wrażliwość, współczucie, miłosierdzie, pokierowanie swoim życiem według Ewangelii i zaufanie Bogu.

15.         Prace niezakwalifikowane do konkursu nie będą zwracane ani eksponowane.

 

 

Propozycje tematów prac konkursowych:

- Być jak Św. Mikołaj i Św. Stanisław Kostka w konkretnym codziennym życiu. Przedstaw w jaki sposób dziś można pomagać innym w szkole, w domu, w parafii.

- „Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu spośród najmniejszych braci moich, uczyniliście Mnie samemu”. (Mt25,40) – rozwiń myśl z Ewangelii plastycznie w dowolnej formie.

- „Wpatrzeni w postać św. Mikołaja” – w jaki sposób możesz plastycznie przedstawić charyzmat Świętego?

- „Trzeba więcej podobać się Bogu niż bratu” – rozwiń myśl dowolną techniką plastyczną.

- Wezwanie do sumiennego wykonywanie obowiązków, czyli do tego co Jezus nazywa „wiernością w rzeczach małych” (por. Mt 25,21) – rozwiń plastycznie tę myśl.

- Jak tęsknić za niebem i jak żyć tu i teraz, by żyć w wieczności? – rozwiń plastycznie tę myśl św. Stanisława w dowolnej formie.

- „Aby podobać się Bogu i ludziom” – rozwiń plastycznie myśl Św. Stanisława Kostki w dowolnej formie.

 

 

Nagrody:

 

Dla laureatów przewidziane są cenne nagrody i dyplomy ufundowane przez osoby  i instytucje wspierające organizację przedsięwzięcia.

 

I Nagroda wynosi 2500 PLN,

II Nagroda – 1500 PLN,

III Nagroda – 1000 PLN

 

oraz inne cenne nagrody rzeczowe.

 

 

 

 

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -