VIII Archidiecezjalny Konkurs Plastyczy Pan Jezus w oczach dziecka

- Dokument dodano 2021-09-23, oglądany 372 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów klas zerowych

 
 

VIII ARCHIDIECEZJALNY KONKURS PLASTYCZNY

 

„PAN JEZUS W OCZACH DZIECKA”

 

Pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty, Wójta Gminy Wierzbica

i Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy

 

Organizator  konkursu:

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy

ul. Pogodna 8

22-150 Wierzbica

 

Przy współpracy z:

Parafią p.w. Matki Bożej 0strobramskiej i św. Wojciecha w Wierzbicy

ul. Leśna

22-150 Wierzbica

 

Osoby odpowiedzialne za Konkurs:

1.     Ksiądz Proboszcz Krzysztof Proskura     602 551 140

2.     Ksiądz Tomasz Milo        797 510 160

3.     Katechetka Halina Rybaczuk    514 935 839

 

Konkurs adresowany  jest do uczniów :

klas zerowych (dzieci pięcioletnich i sześcioletnich)

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy

ul. Pogodna 8

22-150 Wierzbica

 

 

 

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Etap szkolny:   26 października 2021 r.

Etap Archidiecezjalny:  26 listopada 2021 r. godz.9.30

 

 

Miejsce nadsyłania prac:

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego

ul. Pogodna 8

22-150 Wierzbica

 

Termin nadsyłania prac:

 12 listopada  2021 r.

 

Cele konkursu:

-pogłębianie wiedzy na temat Pana Jezusa,

- budzenie zainteresowania wydarzeniami z życia Syna Bożego,

- kształtowanie postawy szacunku wobec Boga,

- inspirowanie do  poszukiwań własnych środków wyrazu w przekazie artystycznym,

- rozwijanie uzdolnień plastycznych oraz pobudzanie wyobraźni i pomysłowości ucznia,

- zachęcanie uczniów do prezentowania własnych umiejętności,

- propagowanie różnych technik plastycznych.

 

Zasady uczestnictwa:

1.     Uczestnicy konkursu wykonują samodzielnie pracę plastyczną, której tematem jest „PAN JEZUS W OCZACH DZIECKA”.

2.     Format pracy: A -4.

3.     Technika: dopuszcza się rysunek i malarstwo (bez użycia modeliny, kaszy, plasteliny, bibuły).

4.     Praca musi być wykonana przez jednego autora.

5.     Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę.

6.     Ilość nadesłanych prac z danej placówki  - 3.

7.     Prace powinny być czytelnie opisane na odwrocie (imię i nazwisko autora, wiek autora, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca była wykonana,  nazwa  i adres szkoły (przedszkola), numer telefonu.

8.     Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie o zgodzie rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka ( w załączniku do regulaminu)

9.     Jury oceniające prace zostanie powołane przez organizatorów konkursu.

10. O wynikach konkursu Organizator poinformuje droga telefoniczną

 

 

 

Nagroda

Dla laureatów przewidziane są nagrody książkowe i dyplomy. Organizator nie przewiduje zaświadczeń  oraz dyplomów za sam udział w Konkursie

 

 

Oświadczenie

OŚWIADCZENIE

 

      Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i upowszechnienie wizerunku mojego dziecka……………………………………………………………………………………………………….. na potrzeby organizacji  VIII Archidiecezjalnego Konkursu Plastycznego „PAN JEZUS W OCZACH DZIECKA”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr  133. poz. 833 z późn. zm.).

                                                                ………………………………………………………………………………….

                                                                        (data i podpis opiekuna prawnego uczestnika)

 

Formularz zgłoszenia

 

Imię i nazwisk autora pracy……………………………………………………………………………………

 

Wiek autora……………………………………………………………………………………………………………

 

Imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca była wykonana, nr tel. ……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

 

Nazwa  i adres szkoły (przedszkola), nr  tel. ….…………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………….. …………………………..…………………....

 

 

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -