I Powiatowe Potyczki Gimnazjalistów - NOWY KONKURS

- Dokument dodano 2009-03-08, oglądany 4535 razy -

konkurs dla uczniów oraz nauczycieli szkół gimnazjalnych Powiatu Chełmskiego

 
 

                                                

I Powiatowe Potyczki Gimnazjalistów
nt. „KOŚCIÓŁ UBOGACAJĄCY ŚWIAT”

 

Informacje Ogólne:

1. I Powiatowe Potyczki gimnazjalistów nt. „Kościół ubogacający świat” skierowany jest do wszystkich uczniów oraz nauczycieli szkół gimnazjalnych Powiatu Chełmskiego.

2. Organizatorami i realizatorami konkursu są: Zespól Szkół w Sawinie, Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Sawinie przy współpracy dyrektorów i nauczycieli szkół gimnazjalnych całego Powiatu.

3. Patronat medialny nad Konkursem objęły: Tygodnik katolicki „Niedziela” oraz „Nowy Tydzień Chełmski”.

3. Wszelkich informacji na temat konkursu oraz jego regulaminu udziela Katarzyna Szczablewska-Siwek – nauczyciel religii w Zespole Szkół w Sawinie (0695931845, kszczablewska@wp.pl ) oraz Renata Polak – nauczyciel-bibliotekarz w Zespole Szkół w Sawinie (0785639786, reniapo@vp.pl ).


Cele Konkursu:

Celem konkursu jest wzbudzenie w uczniach zainteresowania życiem Kościoła
i rolą Kościoła jaką odgrywa od początków swego istnienia w społeczeństwie i w życiu poszczególnych jednostek. Konkurs w swym zamyśle będzie miał charakter cykliczny i każdego roku będzie miał nowy temat.


Tematyka Konkursu:

1. Tematyka konkursu dotyczy Kościoła – jego teologii, historii, Liturgii, sztuki sakralnej (treści zgłębiane na lekcjach religii, historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, sztuki). Zagadnień związanych z tymi kwestiami jest bardzo wiele. Tegoroczny temat przewodni brzmi: „Wokół początków chrześcijaństwa”.

2. Organizatorzy zalecają uczestnikom korzystanie z następujących materiałów (materiały przesłane wraz z regulaminem):

a) Dzieje Apostolskie .

b) Uświęceni w Duchu Świętym. Podręcznik do religii dla VI klasy szkoły podstawowej . Red. Ks. R. Lis. Lublin 2005, s. 41-50 [katechezy o św. Piotrze i św. Pawle].

c) Jezus Chrystus mocą Ducha Świętego uczy i posyła. Podręcznik do religii dla III klasy gimnazjum. Red. Ks. R. Lis. Lublin 2006, s. 34-57 (katechezy o Kościele – Zesłanie Ducha Świętego,  Duch Święty dla Kościoła, Mocą Ducha Świętego, Biblijne obrazy Kościoła,  Cud – znak obecności Boga, Posłani przez Ducha, Prześladowani za wiarę, W mocy Ducha Świętego – rok 966].

d) R. Burridge. Jezus Chrystus – pochodzenie duchowości chrześcijańskiej . W: Duchowość chrześcijańska. Zarys 2000 lat historii od wschodu do Zachodu . Red. G. Mursell. Częstochowa – Święty Paweł 2004, s. 11-30.

e) J. McGuckin. Ojcowie Kościoła (od I do VI wieku) . W: Duchowość chrześcijańska. Zarys 2000 lat historii od wschodu do Zachodu . Red. G. Mursell. Święty Paweł 2004, s. 31-72.

f) R. Łukaszyk. Chrześcijaństwo. W: Encyklopedia katolicka. T. 3. Red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz. Lublin 1989. k. 397-418.

g) „Encyklopedia chrześcijaństwa. Historia i współczesność. 2000 lat nadziei” . Kielce – Jedność 2000 [hasła: chrzest, s.131; chrześcijaństwa historia,
s. 133; chrześcijaństwo, s. 139; katakumby, s. 330; Jezus Chrystus, s. 275-304].

h) B. Iwaszkiewicz-Wronikowska. Katakumby. W: Encyklopedia katolicka. T. 8. Red. A. Szostek i inni. Lublin 2000. k. 978-982.Zgłoszenie do Konkursu:

Udział szkoły w I edycji konkursu należy zgłosić na dołączonym do regulaminu formularzu na adres: Zespół Szkół w Sawinie, ul. Brzeska 14, 22-107 Sawin, bądź przesłać taką informację na adres email: kszczablewska@wp.pl . Termin zgłoszeń upływa 16 marca 2009r . Po zgłoszeniu Szkoła otrzyma test dla uczniów do I etapu. Jeżeli Szkoła rezygnuje z etapu szkolnego (decyzja Dyrektora), wówczas termin zgłoszeń upływa 15 kwietnia 2009r .


Etapy Konkursu:

Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i powiatowego.

 

I. Etap szkolny

Odbędzie się 3 kwietnia 2009 roku

 

Jeżeli Dyrekcja Szkoły zadecyduje inaczej, można pominąć ten etap i wskazać osoby, które będą reprezentowały Gimnazjum na etapie powiatowym – wówczas zgłoszeniem do konkursu jest przysłanie prezentacji multimedialnej (patrz punkt 2) do dnia 15 kwietnia 2009r.

 

1. Powołana przez Dyrekcję Szkoły Komisja Konkursowa przeprowadza podczas szkolnych eliminacji test przesłany przez Organizatorów. Spośród ocenianych prac, wybiera 3 najlepsze i to Ci uczniowie powinni reprezentować Gimnazjum na etapie powiatowym.

2. Trzyosobowa drużyna, wraz z opiekunem przygotowuje jedną prezentację multimedialną o wybranej budowli sakralnej (kościół, krzyż, kapliczka) ze swojej okolicy wraz z krótką informacją o swoim Gimnazjum i o uczniach je reprezentujących na I Powiatowych Potyczkach Gimnazjalistów.

3. Zwycięskie prace wraz z protokołem Szkolnej Komisji Konkursowej oraz z prezentacją multimedialną należy przesłać do Zespołu Szkół w Sawinie, ul. Brzeska 14, 22-107 Sawin do dnia 15 kwietnia 2009 roku .

4. Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialni są nauczyciele i opiekunowie. Za prawidłowy przebieg konkursu na terenie szkoły odpowiada Dyrekcja placówki.

 

II. Etap powiatowy

Odbędzie się 15 maja 2009 roku o godz. 10.00.

 

1.Trzyosobowa drużyna reprezentuje swoje Gimnazjum w finale, który ma miejsce w Zespole Szkół w Sawinie dnia 15 maja 2009r.

2. Uczniowie drużynowo rozwiązują zadania, odpowiadają na pytania – w formie quizu (praca z tekstem, z obrazem, krzyżówka, kto pierwszy...) Jury ocenia odpowiedzi. Do uzyskanej liczby punktów Jury dodaje punkty za prezentację multimedialną.

3. Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy, natomiast uczniowie, którzy uplasują się na trzech pierwszych miejscach (9 osób reprezentujących 3 Gimnazja) otrzymają cenne nagrody rzeczowe.

 

Koszty dojazdu do Sawina pokrywają uczestnicy. Organizatorzy zapewniają skromny poczęstunek i miłą atmosferę. [Dojazd z Chełma – PKS o godz. 9.20]

 

 

 

Regulamin opracowała: Katarzyna Szczablewska-Siwek

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -