XIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

- Dokument dodano 2009-01-06, oglądany 3455 razy -

 
 

logo

 

Regulamin XIII. Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

 

 

 

I.Wstęp

1.     Organizatorem Konkursu jest Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana

2.     Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych.

3.     Tekstem źródłowym konkursu jest Biblia Tysiąclecia z przypisami (wyd.V), a jego zakres merytoryczny obejmuje: Ewangelie Synoptyczne              

4.     Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, diecezjalnego, ogólnopolskiego.

5.     Sprawy organizacyjne prowadzi Sekretariat Konkursu powołany przez Prezesa Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”  w Warszawie. Sekretariat Konkursu powołuje koordynatorów diecezjalnych i rozpatruje wszelkie odwołania związane z Konkursem.

 

II. Etap szkolny

1.     Za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiadają szkoły.

2.     Formą są pytania testowe (test wyboru), na rozwiązanie których uczestnicy mają maksymalnie 45 minut. Sprawdzenia poprawności wykonanego testu dokonuje komisja szkolna na podstawie dołączonych odpowiedzi.

3.     Do dalszego etapu przechodzą trzy osoby, które uzyskały kolejno maksymalną liczbę punktów, lecz nie mniejszą niż 50% maksymalnej ilości punktów.

4.     W przypadku gdy w danej grupie punktowej (określającej miejsca) znajduje się więcej niż jedna osoba, przeprowadza się dla niej dodatkowy test, w celu wyłonienia z niej laureata, będącego zarazem finalistą etapu.(nie stosuje się punkt 3 rozdziału II)

5.     Karty zgłoszenia szkoły będą przyjmowane do 28 lutego 2009r. , etap szkolny powinien odbyć się jednocześnie  20 marca 2009r .

6.     Protokół należy dostarczyć w ciągu 5 roboczych dni od zakończenia etapu do koordynatora diecezjalnego lub osoby przez niego wyznaczonej.

7.     Dopuszcza się możliwość etapu międzyszkolnego, po uzgodnieniu z koordynatorem.

III. Etap diecezjalny

1.     Za przeprowadzenie etapu diecezjalnego odpowiada koordynator diecezjalny lub osoba przez niego wyznaczona, która zobowiązana jest do poinformowania finalistów etapu szkolnego o czasie i miejscu etapu diecezjalnego.

2.     Etap diecezjalny składa się z części pisemnej i ustnej.

3.     Część pisemną eliminacji diecezjalnych stanowią pytania dostarczone w zamkniętych kopertach. Sprawdzenia poprawności wykonanego testu dokonuje powołana komisja, na podstawie załączonych odpowiedzi.

4.     Do drugiej części przechodzi 7 osób z maksymalną liczbą punktów lecz nie mniejszą niż 50% maksymalnej ilości punktów.

5.    Formą części ustnej są pytania dostarczone w zamkniętych kopertach, sprawdzenia poprawności odpowiedzi dokonuje powołana komisja.

6.     Do dalszego etapu przechodzą trzy osoby, które uzyskały kolejno maksymalną liczbę punktów (w cz. ustnej).

7.     W przypadku gdy w danej grupie punktowej (określającej miejsca) znajduje się więcej niż jedna osoba, przeprowadza się dla danej grupy dodatkowy etap, w celu wyłonienia z niej laureata, będącego zarazem finalistą etapu.

8.     Eliminacje diecezjalne powinny odbyć się jednocześnie 21 kwietnia 2009 r .

9.     Koordynator zobowiązany jest do dostarczenia protokołu  do Sekretariatu Konkursu w ciągu 5 dni od zakończenia etapu diecezjalnego.

 

IV. Etap ogólnopolski.

1.     Za przeprowadzenie etapu ogólnopolskiego odpowiada Sekretariat Konkursu.

2.     Etap ogólnopolski składa się z części pisemnej i ustnej.

3.     Stosuje się punkty 3,4,5,7 rozdziału III.

4.     Finał Konkursu przewidywany jest w czerwcu 2009 r.

5.     Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu finału w uzasadnionym przypadku, o czym powiadomią uczestników finału.

 

V. Zakończenie.

1.     Wgląd w sprawdzone testy na poszczególnych etapach Konkursu mają tylko jego organizatorzy.

2.     Wszelkie sporne sytuacje organizacyjne rozstrzyga Sekretariat Konkursu.

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -