I Archidiecezjalny Konkurs Plastyczy Mój Ukochany Anioł Stróż

- Dokument dodano 2021-09-23, oglądany 289 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów klas zerowych

 
 

I ARCHIDIECEZJALNY KONKURS PLASTYCZNY

 

„MÓJ UKOCHANY ANIOŁ STRÓŻ”

 

Patron  konkursu:

Wójt Gminy Wierzbica

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Wierzbicy

 

 

Organizator  konkursu:

Gminne Przedszkole w Wierzbicy

ul. Chełmska 7

22-150 Wierzbica

 

Przy współpracy z:

Parafią p.w. Matki Bożej 0strobramskiej i św. Wojciecha w Wierzbicy

ul. Leśna

22-150 Wierzbica

 

Szkolnym Kołem Caritas

ul. Pogodna 8

22-150 Wierzbica

 

Osoby odpowiedzialne za Konkurs:

1.     Ksiądz Proboszcz Krzysztof Proskura     602 551 140

2.     Ksiądz Tomasz Milo        797 510 160

3.     Katechetka Halina Rybaczuk    514 935 839

 

Konkurs adresowany  jest do uczniów :

klas zerowych 5-latki i 6-latki

 

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

Gminne Przedszkole w Wierzbicy

ul. Chełmska 7

22-150 Wierzbica

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Etap wewnętrzny w placówce:  18  marca 2022 r.

Etap Archidiecezjalny:  29 kwietnia2022 r. godz.9.30

 

 

Miejsce nadsyłania prac:

Gminne Przedszkole w Wierzbicy

ul. Chełmska7

22-150 Wierzbica

 

 

Termin nadsyłania prac:

 31 marca  2022 r.

 

Cele konkursu:

-ukazanie prawdy, że każdy ma swojego opiekuna – Anioła Stróża,

-  kształtowanie postawy wiary w realną pomoc Anioła Stróża

- przedstawienie roli Anioła Stróża w życiu dziecka,

- rozwijanie  i pobudzanie uzdolnień plastycznych,

- odkrywanie młodych talentów,

- propagowanie różnych technik plastycznych.

 

 

Zasady uczestnictwa:

1.     Uczestnicy konkursu wykonują samodzielnie pracę plastyczną, której tematem jest „MÓJ UKOCHANY ANIOŁ STRÓŻ”.

2.     Format pracy: A -4.

3.     Technika: dopuszcza się rysunek i malarstwo (bez użycia modeliny, kaszy, plasteliny, bibuły).

4.     Praca musi być wykonana przez jednego autora.

5.     Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę.

6.     Ilość nadesłanych prac z danej placówki  - 3.

7.     Prace powinny być czytelnie opisane na odwrocie (imię i nazwisko autora, wiek autora, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca była wykonana,  nazwa  i adres placówki, numer telefonu.

8.     Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie o zgodzie rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka ( w załączniku do regulaminu)

9.     Jury oceniające prace zostanie powołane przez organizatorów konkursu.

10. O wynikach konkursu Organizator poinformuje drogą telefoniczną

 

Nagrody:

Dla laureatów przewidziane są nagrody książkowe i dyplomy. Organizator nie przewiduje zaświadczeń  oraz dyplomów za sam udział w Konkursie

Oświadczenie:

 

      Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i upowszechnienie wizerunku mojego dziecka……………………………………………………………………………………………………….. na potrzeby organizacji  I Archidiecezjalnego Konkursu Plastycznego „MÓJ UKOCHANY ANIOŁ STRÓŻ ”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr  133. poz. 833 z późn. zm.).

………………………………………………………………………………….

(data i podpis opiekuna prawnego uczestnika)

 

Formularz zgłoszenia:

 

Imię i nazwisk autora pracy……………………………………………………………………………………

 

Wiek autora……………………………………………………………………………………………………………

 

Imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca była wykonana, nr tel. …………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Nazwa  i adres placówki, nr  tel. ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………....

 

 

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -