VI Wojewódzki Konkurs Poezji Religijnej Tu Cię spotykam....

- Dokument dodano 2021-09-23, oglądany 211 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów klas V - VIII szkół podstawowych

 
 

VI WOJEWÓDZKI KONKURS POEZJI RELIGIJNEJ

 

TU CIĘ SPOTYKAM…

 

Organizator  konkursu:

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Milejowie

ul. Szkolna 1

21 – 020 Milejów

nr tel. 81 75 72 052

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej:

Barbara Słowikowska

 

Konkurs adresowany jest do uczniów :

klas V – VIII szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego

Kategorie wiekowe:

- uczniowie szkół podstawowych klas V – VI

- uczniowie szkół podstawowych klas VII – VIII

 

Zasady uczestnictwa:

uczestnicy kategorii literackiej:

- uczestnik tej kategorii przygotowuje samodzielnie wiersz o postaci św. Józefa lub modlitwie,

- pracę należy przygotować w formie tekstu przepisanego na komputerze,

- placówki nadsyłają prace literackie wyłonione w eliminacjach szkolnych,

- jury powołane przez organizatora będzie brało pod uwagę:twórczy charakter utworu,poprawność stylistyczną, ortograficzną i językową, poziom literacki pracy, samodzielność i oryginalność, ogólną estetykę pracy.

 

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Milejowie

ul. Szkolna 1

21 – 020 Milejów

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

25.11.2021r.

Miejsce nadsyłania prac:

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Milejowie

ul. Szkolna 1

21 – 020 Milejów

lub drogą elektroniczną na adres: konkursliteracki2021@gmail.com

 

Termin nadsyłania prac:

10.11.2021r.

Nagrody:

dla zwycięzców przewidziane są dyplomy i nagrody książkowe.

 

Formularze zgłoszeniowe:

VI WOJEWÓDZKI KONKURS POEZJI RELIGIJNEJ

„Tu Cię spotykam...”

Karta zgłoszenia kategoria - LITERACKA

 

Imię i nazwisko uczestnika ........................................................................................................................

Klasa:  piąta, szósta, siódma, ósma szkoły podstawowej (niepotrzebne skreślić)

Nazwa i adres szkoły ...................................................................................................................................................................      

-  wiersz o tematyce religijnej dotyczący postaci św. Józefa lub modlitwy:

tytuł utworu - ............................................................................................................................................

Opiekun:
imię i nazwisko ..........................................................................................................................................                        telefon kontaktowy ..................................................................................................................................                               adres e – mail …………………..……………………………………………………………………………………………………………..….

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody  rodziców/opiekunów prawnych  uczestników na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku na potrzeby konkursu.                                

BARDZO PROSIMY, ABY KARTA ZGŁOSZENIA ZOSTAŁA WYPEŁNIONA CZYTELNIE,
 POMOŻE NAM TO UNIKNĄĆ POMYŁEK!

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

uczestnika VI Wojewódzkiego Konkursu Poezji Religijnej  pod hasłem:                                           „Tu Cię spotykam…”

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  ( 4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

 

………………..……..………………………………………………………………………                                                                                imię i nazwisko uczestnika konkursu,ucznia klasy

…………………………………………………………………………………………………
pełna  nazwa szkoły

………………………………………………………………..…… w …………………....,

 

 przez Szkołę Podstawową im. Stanisława Konarskiego w Milejowie, ul. Szkolna 1, 21 – 020 Milejów. Zgoda udzielona jest do przetwarzania danych w niżej podanym celu i zakresie:

zakres danych: imię i nazwisko dziecka (uczestnika konkursu), klasa i nazwa szkoły,  do której dziecko uczęszcza.

cel przetwarzania: udział dziecka w VI Wojewódzkim Konkursie Poezji Religijnej pod hasłem                                                   „Tu Cię spotykam…” (zwanego dalej konkursem).

Ponadto w przypadku uzyskania przez moje dziecko tytułu laureata, wyrażam zgodę na udostępnianie danych osobowych mojego dziecka (w zakresie imienia, nazwiska i nazwy szkoły) poprzez zamieszczenie tych danych na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Konarskiego w Milejowie. Zamieszczenie danych osobowych uczestnika konkursu na stronie internetowej szkoły stwarza możliwość zapoznania się z nimi nieograniczonej grupie osób.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem(-am) poinformowany(-na), iż:

1.       Administratorem Pani/Pana/uczniówdanych osobowych jest Szkoły Podstawowej im. St. Konarskiego w Milejowie, ul. Szkolnej 1, 21-020 Milejów  tel: 81 757 20 52, mail: zs1milejow@onet.eu

2.      Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. St. Konarskiego                          w Milejowie możliwy jest pod numerem tel. nr. 81 75 72 052.

3.      Dane osobowe Pana/Pani/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

4.      Pana/Pani/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone
w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum
w Lublinie

5.      Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6.       Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 

…………….……………………………………

data i podpis rodzica/prawnego opiekuna

 
 
Dokument jest dostępny w:

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -