XV Ogólnopolski Konkurs Papieski Dar na stulecie

- Dokument dodano 2019-03-05, oglądany 755 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów urodzonychpo 31 grudnia 1997 r., które w czasie trwania Konkursu będą uczniami dowolnej klasy wszystkich typów państwowych, społecznych i prywatnych szkół ponadpodstawowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

 
 

 

XV OGÓLNOPOLSKI KONKURS

 

PAPIESKI

 

Dar na stulecie

 

Patron konkursu:

- Abp Wojciech Polak Prymas Polski

- Kard. Stanisław Dziwisz

- Abp Marek Jędraszewski Metropolita krakowski

- Kard. Kazimierz Nycz Metropolita warszawski

- Ministerstwo Edukacji Narodowej

- Ministerstwo Kultury i Dziedzitwa Narodowego

- Prezydent Zakonu Kawalerów Maltańskich

- Związek Harcerstwa Polskiego

 

 

Organizator  konkursu:

Fundacja "Instytut Tertio Millennio"

Ul. Dominikańskiej 3/13,

31-043 Kraków

 

Konkurs adresowany jest do uczniów :

urodzonychpo 31 grudnia 1997 r., które w czasie trwania Konkursu
będą uczniami dowolnej klasy wszystkich typów państwowych, społecznych i prywatnych szkół
ponadpodstawowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

Ośrodek Regionalny Fundacji w Lublinie

 

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

I Etap : 25 luty – 24 marca 2019

II Etap : 1 kwietnia 2019

III Etap : 5 – 26 kwietnia 2019

IV Etap : 18 maja 2019

 

Miejsce zgłoszenia:

na stronie www.konkurspapieski.pl

 

 

Termin zgłoszenia:

Po zarejestrowaniu na stronie internetowej Konkursu

 

 

Nagrody:

 

1) W ramach Konkursu zostaną przyznane następujące nagrody w każdym regionie:
a) Nagroda Główna — jednoosobowa wycieczka do Rzymu, przyznawana osobie, która
uzyskała najwyższą ilość punktów według średniej ważonej z II, III i IV etapu (patrz
Zasady ogólne, pkt. 2, ppkt. 9).
b) Nagroda rzeczowa dla uczestników III i IV etapu Konkursu, o ile dana osoba zjawi się na
gali finałowej, albo mailowo lub telefonicznie poinformuje Organizatora o swojej
nieobecności na gali.
2) W miarę możliwości Organizator przewiduje przyznanie nagród dla:
a) Najlepszej Szkoły — szkoła, której uczestnicy będą najliczniej reprezentowani w I etapie
otrzyma nagrodę specjalną. W przypadku tej samej liczby uczestników, nagrodę otrzyma
ta szkoła, której uczniowie zdobędą łącznie najwyższą ilość punktów w I etapie. Jeżeli
szkoła, do której uczęszcza uczestnik Konkursu, należy do zespołu szkół, to o nagrodę
dla najlepszej szkoły ubiega się osobno każdy z typów szkół tworzących ten zespół.
b) Nagroda Specjalna dla najlepszego opiekuna zarejestrowanego w serwisie Konkursu —
przyznawana zarejestrowanemu opiekunowi, którego uczniowie uzyskali w I etapie
Konkursu najwyższą ilość punktów.
3) Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany listy nagród w czasie trwania
Konkursu.

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -