I Archidiecezjalny Konkurs Biblijny - Plastyczny Cuda Jezusa w Ewangelii św. Łukasza.

- Dokument dodano 2018-11-08, oglądany 1339 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych

 
 

 

I ARCHIDIECEZJALNY KONKURS

 

BIBLIJNY - PLASTYCZNY

 

CUDA JEZUSA W EWANGELII ŚW. ŁUKASZA

 

Organizator  konkursu:

Szkoła Podstawowa nr. 51 im. Jana Pawła II w Lublinie

ul. Bursztynowa 22

20-576 Lublin

imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych: s. Agnieszka Mizińska, s. Halina Czuryło, ks. Damian Ziętek

 

Konkurs adresowany jest do uczniów :

szkół podstawowych

 

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

Szkoła Podstawowa nr. 51 im. Jana Pawła II w Lublinie

ul. Bursztynowa 22

20-576 Lublin

– informacje na stronie internetowej SP nr 51 od dnia rozstrzygnięcia konkursu

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

15 marca 2019 r.

 

Miejsce nadsyłania prac :

Szkoła Podstawowa nr. 51 im. Jana Pawła II w Lublinie

ul. Bursztynowa 22

20-576 Lublin

Z dopiskiem: Konkurs „Cuda Jezusa w  Ewangelii św. Łukasza”

 

 

Termin nadsyłania prac:

8 luty 2019 r. 

 

Cele konkursu:

- przybliżenie nauczania Jezusa;

- zachęta do czytania Ewangelii i życia zgodnego z przesłaniem w niej zawartym;

- inspirowanie uczniów do kształcenia umiejętności;

- kształcenie świadomości plastycznej w zakresie symboliki chrześcijańskiej;

- możliwość korelacji katechezy i plastyki;

- pobudzenie do większego zainteresowania Pismem Świętym;

- promowanie młodych talentów wśród uczniów szkół podstawowych.

 

 

Zasady uczestnictwa:

- Każdy uczeń wybiera jedną perykopę z Ewangelii wg św. Łukasza, przedstawiającą jeden z cudów Jezusa.

- Technika prac: rysunek, malarstwo (akwarela, tempera, farby olejne)

- Format prac: tylko A4

- Ilość prac: Każda szkoła może nadesłać jedną pracę z każdego poziomu nauczania.

- Do pracy należy dołączyć metryczkę (imię i nazwisko autora pracy, klasa oraz nazwisko opiekuna, adres szkoły, telefon kontaktowy lub adres mailowy) oraz pozwolenie rodziców lub opiekunów na wzięcie przez dziecko udziału w konkursie.

- Prace nie spełniające zasad regulaminu w ogóle nie będą brane pod uwagę.

- Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

- Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.

- Prac uczniów nie zwracamy.

- Kryteria oceny:trafna interpretacja symboliki,oryginalność pomysłu,walory artystyczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA LUB OPIEKUNA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

…………………………………………………………………………………………………………..…..…….. biorącego udział w Archidiecezjalnym Plastycznym Konkursie Biblijnym „Cuda Jezusa w Ewangelii św. Łukasza”

(w rozumieniu Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. ochronie danych osobowych, Dz.U. z 1997r Nr 133. poz.883).

 

……………………………………………….………………………………………

Data, czytelne imię i nazwisko rodzica

 

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -