II Ogólnopolski Konkurs Jezus Chrystus naszym Królem

- Dokument dodano 2018-09-26, oglądany 1012 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich

 
 

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS

 

 

JEZUS CHRYSTUS NASZYM KRÓLEM

 

 

Patron konkursu:

JE ks. bp Stanisław Jamrozek, Delegat KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych.

 

Organizator  konkursu:

Fundacja Serca Jezusa

ul. Rozalii Celakówny 11, Szczyglice

32-083 Balice

 

Przy współpracy Stowarzyszenia „Róża”

 

Konkurs adresowany jest do uczniów :

szkół podstawowych i szkół średnich

 

Kategorie wiekowe:

Uczniowie szkół podstawowych klas I – IV

Uczniowie szkół podstawowych klas V - VIII

Uczniowie szkół średnich

 

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu

Aula św. Jana Pawła II przy Bazylice Miłosierdzia Bożego w Krakowie - Łagiewnikach.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

17. 11. 2018 – godz. 9.00

 

Miejsce nadsyłania prac (zgłoszenia):

Fundacja Serca Jezusa

ul. Rozalii Celakówny 11, Szczyglice

32-083 Balice

 

Termin nadsyłania prac:

27. 10.  2018 r.

 

Cele konkursu:

Celem Konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży treści Jubileuszowego Aktu Przyjęcia

Jezusa Chrystusa za Króla i Pana proklamowanego w Polsce 19 listopada 2016 roku i zachęcenie

ich do podjęcia wynikających z niego zobowiązań.

 

 

Zasady uczestnictwa:

 

1. Konkurs rozgrywać się będzie w dwóch kategoriach:

- kategoria literacka: wiersz, opowiadanie, esej, rozprawka, reportaż.

- nieprzestrzenne prace plastyczne: format A4 lub A3.

2. W ocenie prac nadesłanych przez uczestników Konkursu jury będzie brać pod uwagę poziom artystyczny i oryginalność ujęcia tematu. Praca powinna być opatrzona tytułem i spełniać wymagania swojego gatunku. Praca pisemna powinna być poprawna pod względemortograficznym, interpunkcyjnym, stylistycznym i językowym.

3. Prace należy na odwrocie podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem autora, podać wiek, klasę i szkołę autora oraz dane kontaktowe: numer telefonu i adres mailowy autora lub opiekuna.

4. Do nadesłanej pracy należy dołączyć pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację pracy przez organizatorów Konkursu. W przypadku uczestników niepełnoletnich zgodę podpisują rodzice/opiekunowie prawni (Załącznik nr 1), a uczestnicy pełnoletni podpisują zgodę samodzielnie (Załącznik nr 2).

5. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani w wiadomości przesłanej na wskazany adres mailowy. Nagrody zostaną wręczone podczas rozstrzygnięcia konkursu i obchodów 2. rocznicy proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia JezusaChrystusa za Króla i Pana w ramach spotkania ruchów intronizacyjnych „Niepodległa Polska Królestwem Chrystusa”.

 

 

Nagrody:

 

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu II Ogólnopolski Konkurs „Jezus Chrystus naszym Królem”

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla uczniów niepełnoletnich

Imię i nazwisko.....................................................................................................................................

Adres korespondencyjny.......................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Nr telefonu i adres e-mail......................................................................................................................

Szkoła, klasa..........................................................................................................................................

Adres szkoły..........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: imię i nazwisko, adres

korespondencyjny, nr telefonu i adres e-mail, szkoła, klasa.

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Róża”.

Dane osobowe będą wykorzystywane w celu poinformowania uczestników Konkursu o wynikach

i przekazania nagród. Dane mogą być przechowywane i przetwarzane przez Stowarzyszenie „Róża”

do zakończenia Konkursu i przekazania nagród.

(Zaznacz wybrane pole ) Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

 

Prawa ochrony danych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych przysługuje Pani/Panu prawo do:

uzyskania informacji o fakcie przetwarzania danych osobowych;

dostępu do informacji o danych osobowych przetwarzanych przez Stowarzyszenie „Róża”.

sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe;

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli nie istnieją powody uzasadniające

dalsze ich przetwarzanie;

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

przeniesienia danych osobowych;

wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych

osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z treścią niniejszej deklaracji oraz potwierdzeniem otrzymania poniższych informacji o

przysługujących prawach dotyczących danych osobowych udzielam zgody na ich przetwarzanie.

Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo do wycofania zgody do

przetwarzanie danych osobowych w przypadkach gdy zgoda ta jest wyłączną podstawą do

przetwarzania danych osobowych. Jednocześnie wyrażam bezpłatną zgodę na wykorzystanie

mojego wizerunku (zdjęcie) oraz pracy konkursowej na stronie www.intronizacja.pl oraz w

publikacjach organizatorów w celach informacyjnych. Jednocześnie cofnięcie zgody nie ma

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania wizerunku, którego dokonano na podstawie zgody

przed jej cofnięciem. Oświadczam, że z tytułu udzielonej zgody nie będę domagał/-a się zapłaty

wynagrodzenia ani żadnej innej formy gratyfikacji.

(zaznacz wybrane pole ) Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Niniejsza zgoda stanowi zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku w rozumieniu art. 81 ustawy

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

(czytelny podpis, miejscowość, data) .............................................................................................................

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu II Ogólnopolski Konkurs „Jezus Chrystus naszym Królem”

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla uczniów pełnoletnich

Imię i nazwisko.....................................................................................................................................

Adres korespondencyjny.......................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Nr telefonu i adres e-mail......................................................................................................................

Szkoła, klasa..........................................................................................................................................

Adres szkoły..........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: imię i nazwisko, adres

korespondencyjny, nr telefonu i adres e-mail, szkoła, klasa.

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Róża”.

Dane osobowe będą wykorzystywane w celu poinformowania uczestników Konkursu o wynikach

i przekazania nagród. Dane mogą być przechowywane i przetwarzane przez Stowarzyszenie „Róża”

do zakończenia Konkursu i przekazania nagród.

(zaznacz wybrane pole ) Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Prawa ochrony danych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych przysługuje Pani/Panu prawo do:

uzyskania informacji o fakcie przetwarzania danych osobowych;

dostępu do informacji o danych osobowych przetwarzanych przez Stowarzyszenie „Róża”.

sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe;

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli nie istnieją powody uzasadniające

dalsze ich przetwarzanie;

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

przeniesienia danych osobowych;

wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych

osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z treścią niniejszej deklaracji oraz potwierdzeniem otrzymania poniższych informacji oprzysługujących prawach dotyczących danych osobowych udzielam zgody na ich przetwarzanie.

Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo do wycofania zgody do

przetwarzanie danych osobowych w przypadkach gdy zgoda ta jest wyłączną podstawą do

przetwarzania danych osobowych. Jednocześnie wyrażam bezpłatną zgodę na wykorzystanie

mojego wizerunku (zdjęcie) oraz pracy konkursowej na stronie www.intronizacja.pl oraz w

publikacjach organizatorów w celach informacyjnych. Jednocześnie cofnięcie zgody nie ma

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania wizerunku, którego dokonano na podstawie zgodyprzed jej cofnięciem. Oświadczam, że z tytułu udzielonej zgody nie będę domagał/-a się zapłatywynagrodzenia ani żadnej innej formy gratyfikacji.

(Zaznacz wybrane pole ) Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Niniejsza zgoda stanowi zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku w rozumieniu art. 81 ustawy

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

(czytelny podpis, miejscowość, data) ............................................................................................................

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -