XIII Ogólnopolska Olimpiada Franciszkańska Wiedzy o Świętym Maksymilianie szkoły średnie

- Dokument dodano 2018-08-13, oglądany 893 razy -

Olimpiada adresowana jest do uczniów szkół średnich

 
 

 

XIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA

 

WIEDZY O ŚW. MAKSYMILIANIE

 

 Konkurs wiedzy dla uczniów szkół średnich

 

Organizator  olimpiady:

Komitet Główny z siedzibą w Klasztorze Ojców Franciszkanów

ul. Kazimierzowska 128

08-110 Siedlce

e-mail: olimpiada@franciszkanie-warszawa.pl

www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl

tel. 514 050 353

 

przy współpracy z

– Prowincją Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów)           z siedzibą w Warszawie (jako Główny Organizator, która pełni funkcję administratora danych osobowych);

– Klasztorem Ojców Franciszkanów z siedzibą w Siedlcach;

– Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie;

– Prowincją św. Maksymiliana Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibą        w Gdańsku;

– Prowincją św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibą w Krakowie.

 

 

Olimpiada adresowana jest do uczniów :

szkół średnich

 

Miejsce rozstrzygnięcia olimpiady:

Klasztor Ojców Franciszkanów, ul. Kazimierzowska 128

ul. Kazimierzowska 128

08-110 Siedlce

Ogłoszenie wyników na stronie www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl

 

 

Miejsce nadsyłaniaprotokołów z wynikami I i II etapu:

XIII Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie

ul. Kazimierzowska 128

08-110 Siedlce

(w ciągu siedmiu dni od przeprowadzenia danego etapu)

lub skan protokołu na adres: olimpiada@franciszkanie-warszawa.pl

 

Terminy zgłoszenia udziału w olimpiadzie:

 

Od 1 września do   30 listopada 2018 roku

 

Terminy przesłania pytań, arkuszy odpowiedzi i wzorów protokołów:

 

– na etap I – przewodniczącym komisji szkolnych, do dnia 30 listopada 2018 roku;

– na etap II – przewodniczącym ośrodków diecezjalnych, do dnia 22 lutego 2019 roku.

 

Terminy przeprowadzenia poszczególnych etapów:

– etap I (szkolny) – 4 grudnia 2018 roku

– etap II (diecezjalny) – 28 lutego 2019 roku

– etap III (finał ogólnopolski) – 4 kwietnia 2019 roku

 

Cele olimpiady:

– przybliżanie dzieciom i młodzieży postaci św. Maksymiliana Marii Kolbego;

– odnoszenie zdobytej wiedzy o św. Maksymilianie do współczesności i inspiracja własnych zachowań na wzór Świętego;

– wyzwalanie i kształcenie pragnienia poznania Pisma Świętego oraz interpretacja treści Ewangelii;

– zainteresowanie młodzieży wiedzą religijną;

– odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów;

– współpraca katechetów i nauczycieli innych przedmiotów w zakresie pracy z uczniem zdolnym.

 

 

Zasady uczestnictwa:

1.     Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie organizowana jest na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 t.j.) oraz zgodniez Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. nr 13 poz. 125 z późniejszymi zmianami).

2.     Przystąpienie do Olimpiady jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzania zawodów i zgodą na publikację wyników, w tym na stronie Olimpiady.

3.     Uczestnicy zobowiązani są do:

– przestrzegania Regulaminu Olimpiady;

– informowania Komitetu Głównego o wszelkich kwestiach związanych z udziałem w Olimpiadzie – zwłaszcza   o nieprzewidzianych wypadkach.

4.     W sytuacjach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyzję podejmuje Komitet Główny Olimpiady.

5.     Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych jest organizowany w trzech etapach:

– etap I (szkolny) przeprowadzany przez komisje szkolne;

– etap II (diecezjalny) przeprowadzany przez komisje diecezjalne;

– etap III (finał ogólnopolski) przeprowadzany przez Komitet Główny Olimpiady.

6.     Wyniki uzyskane przez uczestników konkursu stanowią podstawę do kwalifikowania uczniów do wyższego etapu, przyznawania tytułów i nagród.

7.     Udział w konkursie zgłaszają nauczyciele przygotowujący uczniów. Zgłoszenia należy dokonać (tylko i wyłącznie) przez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie Olimpiady (www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl). Zgłoszenie uważa się za skuteczne po uzyskaniu potwierdzenia od Organizatora pocztą elektroniczną maksymalnie w ciągu 3 dni od wysłania formularza. Jeżeli zgłaszający nauczyciel nie otrzyma potwierdzenia ma obowiązek skontaktować się z organizatorami Olimpiady.

8.     Komisje sprawdzające powołują:

– dla etapu I (szkolnego) – dyrektorzy szkół;

– dla etapu II (diecezjalnego) – przewodniczący ośrodków diecezjalnych, którzy są mianowani przez przewodniczącą Komitetu Głównego Olimpiady;

– etap III (finał ogólnopolski) – przewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady.

9.     Z etapu szkolnego i diecezjalnego do następnego awansuje trzech uczniów, którzy uzyskają największą liczbę punktów. W przypadku niemożliwości wyłonienia trzech osób kwalifikujących się do etapu diecezjalnego, komisje szkolne zarządzają dogrywkę i przygotowują pytania we własnym zakresie na podstawie lektury. Natomiast komisje diecezjalne przeprowadzają dogrywkę według przesłanego formularza. W razie nieobecności ucznia, który zakwalifikował się do etapu diecezjalnego i finału ogólnopolskiego, nie zastępuje go uczeń, który zajął  w poprzednim etapie miejsce niższe niż 3.

10. W razie nie otrzymania przez nauczyciela przygotowującego uczniów dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia etapu I, ma on obowiązek skontaktowania się z organizatorami Olimpiady najpóźniej do 1 grudnia 2018 r.

11. Wraz z protokołem należy przesłać podpisaną przez obojga rodziców/opiekunów prawnych uczniów lub uczniów pełnoletnich zgodę dla tych uczniów, którzy awansowali do etapu diecezjalnego, dotyczącą przetwarzania danych osobowych według wzoru zwartego w  załączniku. Uczniowie, których Komitet Główny Olimpiady takiej zgody rodziców/opiekunów prawnych lub ich samych (gdy są pełnoletni) nie będzie posiadał, nie mogą brać udziału w etapie II Olimpiady.

12. Wgląd w prace etapu diecezjalnego mają tylko członkowie komisji diecezjalnych i Komitetu Głównego Olimpiady, natomiast w prace etapu ogólnopolskiego członkowie Komitetu Głównego i Komisji Ogólnopolskiej.

13. Organizatorzy konkursu nie zwracają kosztów przyjazdu uczestników na etap diecezjalny i ogólnopolski.

14. Informacje o miejscach przeprowadzenia etapu II dla poszczególnych diecezji zostaną podane 1 lutego 2019 roku na stronie www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl. Wszyscy uczniowie z danej diecezji, którzy awansowali do etapu II, mogą uczestniczyć w nim tylko w jednym miejscu – ośrodku diecezjalnym wyznaczonym przez Komitet Główny.

15. Finał składa się z części pisemnej i ustnej. Do części ustnej przechodzi pięć osób z największą liczbą punktów zdobytą w części pisemnej.

16. Część ustna składa się z 3 rund pytań. Pytania są za 6, 4, 2 punkty. W każdej puli jest po 15 pytań. Pierwsza  i druga runda części ustnej rozpoczyna się od laureata, który w części pisemnej zajął 5 miejsce (później ten, który zajął 4 miejsce itd.). Trzecia runda rozpoczyna się od laureata, który po drugiej rundzie zajął 5 miejsce (później ten, który zajął 4 miejsce itd.). Można zdobyć tylko pełną liczbę punktów. Jeżeli odpowiedź będzie niepełna laureat otrzymuje 0 punktów. O zwycięstwie decyduje suma punktów zdobytych w części pisemnej i ustnej.

17. Tytuł finalisty konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przysługuje każdemu uczestnikowi etapu III. Tytuł laureata konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych przysługuje pięciu finalistom z największą liczbą punktów po części ustnej etapu III.

18. Organem odwoławczym do wszystkich etapów konkursu jest Komitet Główny. Odwołanie, na piśmie, z dokładnym opisem tego, co budzi kontrowersje, należy złożyć najpóźniej 5 dni po zakończonym etapie, którego dotyczy odwołanie. Przewodnicząca Komitetu Głównego rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi w terminie 7 dni od daty doręczenia odwołania. Odpowiedź jest udzielana na piśmie i przesyłana listem poleconym, na adres wskazany w odwołaniu.

19. W uzasadnionych przypadkach Komitet Główny zastrzega sobie możliwość zmiany w Regulaminie Olimpiady,  o czym ma obowiązek powiadomić opiekunów konkursu.

 

Literatura, zakres materiału:

 Lekturami w poszczególnych etapach są:

– etap I (szkolny) – o. Paulin Sotowski „Opowieść o św. Maksymilianie” (audycje 2-32).

– etap II (diecezjalny) – o. Paulin Sotowski „Opowieść o św. Maksymilianie” (audycje 2-50);Ewangelia według św. Mateusza: rozdziały od 1 do 14 włącznie, bez wstępu i przypisów (Biblia Tysiąclecia wydanie V).

– etap III (finał ogólnopolski) – o. Paulin Sotowski „Opowieść o św. Maksymilianie” (audycje 2-62);Ewangelia według św. Mateusza: rozdziały od 1 do 28 włącznie, bez wstępu i przypisów (Biblia Tysiąclecia wydanie V).

Książkę o. Paulina Sotowskiego „Opowieść o św. Maksymilianie” można nabyć w sprzedaży wysyłkowej pisząc na adres: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów, ul. o. Kolbego 5, 96-515 Teresin; e-mail: kontakt@niepokalanow.pl; tel. 46 86 421 71 lub 660 057 410, poniedziałek-piątek 7 00-15 00; zamówienia przez internet: www.wydawnictwo.niepokalanow.pl

 

 

Nagrody:

 

Na podstawie niniejszego regulaminu dzieci oraz nauczyciele mogą otrzymywać odpowiednie dyplomy.

 

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -