XIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Święty Jan Paweł II w Oczach Dziecka

- Dokument dodano 2018-08-07, oglądany 1993 razy -

Konkurs adresowany jest do ucznów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i szkół specjalnych

 
 

 

XIII MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY

 

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA

 

Promieniowanie Ojcostwa

 

Patroni konkursu:

1.J. E. Biskup Drohiczyński Tadeusz Pikus

2.  Fundacja Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

3.  Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

4.  Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska

5.  Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński

6.  Starosta Powiatu Bielskiego Sławomir Jerzy Snarski

7.  Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski

 

 

Organizator  konkursu:

Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Ratusz, ul. Mickiewicza 45

17 - 100 Bielsk Podlaski

tel. kom. +48 509 336 841

e-mail: konkursjp2_bielsk@wp.pl

www.muzeum.bialystok.pl

 

przy współpracy z

    - Wydziałem Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie

    - Dekanatem Bielskim

 

Konkurs adresowany jest do uczniów :

przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, szkół specjalnych

 

Kategorie wiekowe:

- I: uczestnicy w wieku 3-5 lat

- II: uczestnicy w wieku 6-9 lat

- III: uczestnicy w wieku 10 – 12 lat

- IV: uczestnicy w wieku 13 – 19 lat

- V: uczestnicy ze szkół specjalnych

 

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

Muzeum w Bielsku Podlaskim      
ul. Mickiewicza 45  
17 – 100 Bielsk Podlaski

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

17 października 2018 r. o godz. 10.00

 

Miejsce nadsyłania prac:

Muzeum w Bielsku Podlaskim      
ul. Mickiewicza 45  
17 – 100 Bielsk Podlaski

 

 

Termin nadsyłania prac:

26 września 2018 r.

Decyduje data stempla pocztowego

 

Cele konkursu:

- Pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu, działalności, twórczości i osobowości papieża Jana Pawła II.

- Odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu i działalnościJana Pawła II.

- Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.

- Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.

 

 

Zasady uczestnictwa:

1.     Uczestnicy wykonują pracę plastyczną zgodnie z hasłem XVIII Dnia Papieskiego 

„Promieniowanie ojcostwa"

2.     Format pracy: A-2, A-3.

3.     Technika wykonania dowolna: malarstwo, grafika, rysunek, grafika komputerowa  (płaska, bez użycia materiałów nietrwałych: plasteliny, modeliny, bibuły, kaszy itp.,

z możliwością eksponowania w ramie pod szkłem).

4.     Na odwrocie każdej pracy należy nakleić stopkę z danymi autora pracy załączoną

do regulaminu. 

5.     Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia według załączonego wzoru.

6.     Prace oceni Jury powołane przez organizatorów.

7.     Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej w Muzeum w Bielsku Podlaskim.

8.     O wynikach konkursu Organizator poinformuje drogą elektroniczną.

9.     Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).

10. Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę, szkoła dowolną liczbę prac.

11. Prac konkursowych nie należy podklejać ani oprawiać.

12. Prace zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nadesłane po terminie oraz niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

13. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego reprodukowania oraz możliwość zmian w regulaminie, o których zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie.

14. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r, Nr 24, poz. 83); do organizacji wystaw pokonkursowych, do publikacji w wydawnictwach wszelakiego typu, wydawanych przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku oraz publikacji w Internecie.

15. Uczestnikom konkursu nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu nadesłania i publikowania prac.

16. Zgłaszający nie będący rodzicem/opiekunem prawnym oświadcza, iż posiada zgodę na przetwarzanie danych osobowych osób zgłaszanych do konkursu oraz jest w posiadaniu oświadczeń o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem osób zgłaszanych do konkursu.

17. Organizator informuje, że dyplomy będą wydawane jedynie zwycięzcami wyróżnionym w poszczególnych kategoriach. Organizator nie przewiduje wydawania zaświadczeń oraz dyplomów za uczestnictwo w w/w konkursie.

18. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznacznie rozumiane jako zapoznanie się z regulaminem i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z tym informuję iż:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):

1) administratorem danych osobowych uczestników konkursu plastycznego „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka (edycja XIII – 2018)” jest Muzeum Podlaskie w Białymstoku Ratusz -  Rynek Kościuszki 10,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych tel. 535521800, iod@muzeum.bialystok.pl

3) celem przetwarzania jest uczestnictwo w konkursie,

4) przetwarzanie będzie realizowane na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. b, jako zgoda na uczestnictwo w konkursie,

5) dane osobowe przechowywane będą przez okres ustalony zgodnie z obowiązującym przepisem prawa,

6) uczestnik konkursu /rodzic, opiekun prawny/ posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7) ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie obligatoryjne w celu uczestnictwa w konkursie.

 

 

Nagrody:

 

Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.

 

Stopka:

 

Imię i nazwisko autora pracy

 

 

Wiek autora pracy

 

 

Kategoria

(proszę zaznaczyć kółkiem)

I

II

III

IV

V

Kraj/ diecezja

 

 

Imię i nazwisko opiekuna

/katechety, nauczyciela, rodzica/

 

Kontakt do opiekuna:

telefon i e-mail

 

Imię i nazwisko dyrektora

(dotyczy prac wysyłanych z ramienia instytucji)

 

Pieczęć

dotyczy prac wysyłanych z ramienia instytucji (szkoła, dom kultury, parafia itp.)

lub adres

dotyczy prac wysyłanych indywidualnie

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy jest w odrębnym załączniku

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -