Biblia ksiągą Boga i ludzi

- Dokument dodano 2007-11-23, oglądany 19681 razy -

katecheza z prezentacją multimedialną dla klasy I gimnazjum

 
 

Biblia księgą Boga i ludzi

Cele

Uczeń:

- wie, że Bóg jest autorem Biblii

- rozumie, co oznacza pojęcie „księga natchniona"

- potrafi wymienić kolejne etapy powstawania Biblii

Pomoce

Pismo Święte, podręcznik, karteczki, komputer, projektor.

Metody

Wykład, pokaz multimedialny, analiza tekstu, rozmowa kierowana.

Przebieg katechezy
Sytuacja egzystencjalna

Na samym początku lekcji nauczyciel stawia pytania: Co to jest
Pismo Święte? Kto jest autorem Pisma Świętego?

Następnie przypomina najważniejsze informacje, jeśli jakiś zostały
pominięte.

Katecheta dzieli klasę na grupy, rozdaje każdej egzemplarz Pisma
Świętego. Prosi uczniów o odnalezienie we współczesnych wstępach
do poszczególnych ksiąg biblijnych ze Starego i Nowego Testamentu
informacji   o   autorach   tych   ksiąg,   dowiedzionych   lub
przypuszczalnych.

Po zakończonej pracy przedstawiciele grup prezentują wyniki
poszukiwań. Dowodzą, że księgi biblii maj ą wielu autorów-pisarzy.

Zostają postawione kolejne pytania: Co łączy te księgi? Co łączy
autorów? Uczniowie szukają odpowiedzi w fragmentach: Pisma
Świętego, Katechizmu i dokumentów Kościoła. Po zapoznaniu się
uczniów odpowiednimi fragmentami, katecheta zachęca do rozmowy
w oparciu o postawione pytania i uzasadnia: Dlaczego nie jeden lecz wielu autorów zostało natchnionych na przestrzeni wieków? I kto tak
naprawdę jest autorem.

Treść orędzia Bożego

Nauczyciel proponuje pracę indywidualną z podręcznikiem.
Uczniowie mają wyszukać etapy powstawania ksiąg biblijnych oraz
dowieść Bożego autorstwa Biblii. Odpowiedzi zapisują na
kolorowych karteczkach i wklejają do zeszytów. Chętni odczytują
wyniki swojej pracy.

Aktualizacja odkrytej prawdy

Katecheta stawia zadanie przed uczniami: Napisz jak byś zachęcił
mola książkowego do przeczytania Biblii? Podpowiedzi: Pismo
Święte - najbardziej znana książka, dlaczego? Co w niej tak
fascynuje?  Po kilku minutach chętni odczytują swoje prace, a
katecheta uzupełnia wypowiedzi.

Modlitwa

Z podręcznika ucznia.

Notatka

Powstaje na podstawie indywidualnej pracy z podręcznikiem.

 Zadanie domowe

Uczniowie wpisuj ą do zeszytu nazwy i skróty 10 wybranych
przez siebie ksiąg biblijnych.

 

 

Opracował: Ks. mgr Jarosław Chmura

 

 
 

Autorzy dokumentu: Ks. mgr Jarosław Chmura,

Słowa kluczowe: Biblia, gimnazjum, Katecheza, katecheza multimedialna, multimedia, prezentacja,