Matka Boża Latyczowska - katecheza dla klas IV-VI

- Dokument dodano 2014-08-04, oglądany 3483 razy -

 
 

Obraz Matki Bożej Latyczowskiej

- znak Kościoła prześladowanego, który trwa dzięki mocy Boga

(katecheza dla klas IV-VI)

 

CEL

Uczniowie zrozumieją, zapamiętają i zaakceptują myśl: Obraz Matki Bożej Latyczowskiej
– to znak Kościoła prześladowanego, który trwa dzięki mocy Boga

 

WPROWADZENIE

Jest w Lublinie mało znana kaplica, w której jest obraz Matki Bożej.

(Można powiększyć obraz z załącznika nr 1 i wyeksponować w centralnym miejscu sali)

Obraz ten pochodzi z Latyczowa. Stąd nazwa obrazu – Matka Boża Latyczowska. Latyczów to dziś miasto na Ukrainie. W poprzednich wiekach były to tereny Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Było to państwo, które tworzyły wspólnie Polska i Litwa.

Obraz Matki Bożej Latyczowskiej jest związany z historią wspólnoty Kościoła w tym mieście. Jest symbolem historii ludzi, którzy przez wieki tam żyli, którzy tworzyli tę wspólnotę. Przed tym obrazem przez wieki mieszkańcy Latyczowa  klękali i prosili Maryję, aby wstawiała się za nimi do Boga, aby wypraszała dla nich u Boga łaskę, opiekę i błogosławieństwo.

Historia wspólnoty Kościoła w Latyczowie jest dramatyczna. Miały tam miejsce wydarzenia wielkie, ale i bardzo bolesne. Był czas świetności, czas rozwoju tej wspólnoty, ale i czas, kiedy mogło się wydawać, że nie pozostanie po niej żaden ślad i wszyscy o niej zapomną.

Od ponad 50 lat obraz Matki Bożej Latyczowskiej jest w Lublinie.

Jak to się stało, że obraz ten trafił do naszego miasta?

Popatrzmy na historię tej wspólnoty Kościoła w Latyczowie i na historię obrazu Matki Bożej Latyczowskiej. Najpierw przyjrzymy się wydarzeniom, jakie miały tam miejsce, a potem się wspólnie zastanowimy, co w tej historii wydaje się nam ważne i jakie wnioski z tej historii możemy wyciągnąć dla nas samych.


OPOWIEŚĆ

POWSTANIE LATYCZOWA

-           O założeniu miasta nie ma pewnych wiadomości. Latyczów, wraz z całym Podolem, w 1366 r. został włączony przez króla Kazimierza III Wielkiego do Królestwa Polskiego.

-           Latyczów został spalony w 1453 r. podczas napadu Tatarów. Ciągłe najazdy Tatarów uniemożliwiały rozwój miasta.

-           Chcąc zwiększyć bezpieczeństwo miasta w XVI wieku otoczono je murami i wybudowano chroniący je zamek.

PRZYBYCIE DOMINIKANÓW i OBRAZU

-           W 1606 roku do Latyczowa sprowadzono dominikanów.

-           Dominikanie mieli ze sobą obraz  Matki Bożej. Obraz ten otrzymali w darze od papieża Klemensa VIII, z błogosławieństwem na pracę misyjną. Obraz wkrótce zasłynął licznymi cudami i łaskami.

-           Ze względu na wielką liczbę cudów i łask, jakich doznawali tutaj pielgrzymi, papież Pius VI w 1778 roku wydał dekret o koronacji obrazu. Wysłał też do Latyczowa złote papieskie korony.

KOMUNISTYCZNA WALKA Z KOSCIOŁEM

-           W czasie zaborów Latyczów był w zaborze rosyjskim. W 1917 władzę w Rosji przejęli komuniści, którzy utworzyli Związek Sowiecki (Związek Radziecki). Komuniści walczyli z Bogiem i chcieli zniszczyć wszystko, co może ludziom przypominać Boga.

-           Obraz Matki Bożej Latyczowskiej wywieziono wtedy do Warszawy. Potem obraz wrócił w te okolice, ale już nie do Latyczowa, ale do Łucka. Latyczów bowiem leżał na terenie Związku Sowieckiego – komunistycznego państwa walczącego z Kościołem.

-           W 1933 r. komuniści zamknęli kościół w Latyczowie. W klasztorze i kościele urządzili kołchozowe stajnie, potem więzienie, w którym mordowano ludzi. Zginęły tu setki a może tysiące ludzi, którzy zostali pogrzebani w podziemiach klasztoru. Wielu zginęło dlatego, że wierzyli w Boga.

-           W wyniku II wojny światowej także Łuck, gdzie był wtedy cudowny obraz Matki Bożej, także znalazł się w Związku Sowieckim. W 1945 r., w obawie przed kradzieżą lub profanacją obraz został wywieziony z Łucka do Lublina. Przewieziono go w tajemnicy w szafce kuchennej. Zrobiły to siostry ze Zgromadzenia Służek Najświętszej Maryi Panny, które w Lublinie mają swoją placówkę. Obraz jest tu do dziś.

-           W Latyczowie komuniści chcieli w pewnym momencie taki plan, aby wysadzić w powietrze kościół i klasztor. Na szczęście przeciw tej decyzji był architekt, który sam pochodził z Latyczowa.

PO UPADKU KOMUNIZMU

-           Po upadku państwa komunistów Latyczów znalazł się na terenie dzisiejszej Ukrainy.

-           Kompletnie zdewastowany kościół wraz z klasztorem wrócił do wiernych.

-           Po latach prześladowań i niszczenia Kościoła zaczęła się odradzać wspólnota parafialna w Latyczowie oraz wspólnoty w okolicznych wioskach. W parafii pracują księża oraz Siostry Loretanki.

-           Podjęto starania o powrót cudownego obrazu Matki Bożej do Latyczowa. Nie jest to jednak możliwe  ze względu na prawo międzynarodowe. Dlatego przygotowano kopię tego obrazu. Kopia ta została pobłogosławiona w Krakowie przez papieża Benedykta XVI.W 2006 roku trafiła ona do kościoła w Latyczowie.

-           Od 20 lat każdego roku do latyczowskiej świątyni pielgrzymują wierni z diecezji kamieniecko-podolskiej. Dorośli, młodzież i dzieci przynoszą do Maryi swoje troski. W tym świętym miejscu doznają pocieszenia i umocnienia.

-           Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej, Królowej Podola i Wołynia, odzyskuje dawną świetność, utraconą przez lata komunistycznej dewastacji. Obecnie jest w odbudowie. Dzieje się tak, dzięki zaangażowaniu i pomocy wielu osób.

-           W zrujnowanym klasztorze podominikańskim organizowany jest dom rekolekcyjny, bardzo potrzebny tamtejszym wiernym oraz pielgrzymom z Polski.

AKTYWIZACJA

Pytanie: Co jest dla Was najważniejsze w tej historii?

Metoda: ARTYKUŁ. Dzielimy uczniów na małe grupy. Prosimy o napisanie krótkiego artykułu do gazetki szkolnej o usłyszanej historii. Wyjaśniamy, że artykuł  musi mieć tytuł, że można dać nagłówki nad fragmentami tekstu, że można dodać do niego jakąś ilustrację czy rysunek.

Prezentacja efektów pracy: Przedstawiciele grup czytają artykuły na forum ogólnym.


PUENTA

Pytania do refleksji

-           Jakie wnioski możemy wyciągnąć dla nas samych z historii wspólnoty Kościoła w Latyczowie?

-           Skąd się bierze siła Kościoła do przetrwania prześladowań?

-           Czy dzisiaj są prześladowane wspólnoty Kościoła w różnych krajach świata? Jak wygląda to prześladowanie?

Myśli do rozwinięcia

-           Kościół i klasztor w Latyczowie - to symbole Kościoła prześladowanego, Kościoła niszczonego przez wrogów. 

-           Ten prześladowany Kościół się odradza, wraca do życia. Symbolem przetrwania i odrodzenia tej wspólnoty jest powstanie i rozwój parafii, odbudowa budynku kościoła i klasztoru, pielgrzymki i modlitwa wiernych.

-           Szczególnym symbolem przetrwania i odrodzenia się Kościoła w Latyczowie jest obraz Matki Bożej. Ten Kościół przetrwał dzięki Matce Bożej, dzięki jej obecności, opiece, dzięki jej orędownictwu za ludźmi u Boga.

-           Ten Kościół przetrwał dzięki mocy Boga. Bóg może dać nowe życie nawet tam, gdzie wydaje się, że jest śmierć i na pozór nie ma już żadnej nadziei. To Bóg daje silę do wytrwania, to Bóg daje siłę do odrodzenia.

-           Dziś w wielu miejscach na świecie Kościół jest prześladowany przez wrogów. Są kraje, gdzie chrześcijanie są atakowani, ośmieszani, poniżani za swoją wiarę. Są kraje, gdzie są zabijani za wiarę.

-           Historia Latyczowa pokazuje nam, że siła do przetrwania prześladowań jest w Bogu.

-           Historia obrazu Matki Bożej Latyczowskiej pokazuje nam, że możemy prosić Maryję, aby modliła się do Boga za wszystkich prześladowanych za wiarę.

-           Historia ta pokazuje nam też, że trzeba dbać o to, co przekazują nam poprzednie pokolenia, bo może to być przez kogoś zniszczone.

 


MODLITWA

Matka Boża Latyczowska

 

Matko z Latyczowa dalekiego Podola

z kościoła który wznieśli rycerze

z daniny od każdego końskiego kopyta

historią jak sztandarem okryta

Tułaczko Wygnanko

co w skromnej kaplicy w Lublinie

z nami żyjesz

módl się za nami

 

Ks. Jan Twardowski

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – Obraz Matki Bożej z Latyczowa

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -