Matka Boża Latyczowska - konspekt dla gimnazjum – propozycja 2

- Dokument dodano 2014-08-04, oglądany 2827 razy -

 
 

Matka Boża Latyczowska

 

Konspekt dla gimnazjum – propozycja 2

 

I.     Założenia edukacyjne:

 

1.Cele katechetyczne – wymagania ogólne:

         - uświadomienie roli Maryi w życiu chrześcijanina

         - przybliżenie dziejów sanktuarium i obrazu Matki Bożej Latyczowskiej

 

2. Treści nauczania – wymagania szczegółowe:

Wiedza:

Uczeń po katechezie:

- wskazuje na rolę Matki Bożej w życiu chrześcijanina

- zna formy pobożności maryjnej

- zna podstawowe fakty dziejów sanktuarium i obrazu Matki Bożej Latyczowskiej

 

Umiejętności:

Uczeń po katechezie:

-potrafi opowiedzieć najważniejsze fakty z dziejów sanktuarium i obrazu Matki Bożej Latyczowskiej

- planuje proces duchowego przygotowania do peregrynacji obrazu Matki Bożej Latyczowskiej

- potrafi wskazać różnorodne formy pobożności maryjnej

 

3. Metody i techniki: rozmowa kierowana, opowiadanie, praca z tekstem, porządkowanie informacji w diagramie, krzyżówka

 

4. Środki dydaktyczne: „Karty pracy”

 

II. Przebieg katechezy:

 

1.    Modlitwa:

Katecheta wprowadza do modlitwy:

 

Pomyślmy o intencjach, w których chcielibyśmy dziś się modlić. Powierzajmy je wszystkie Chrystusowi przez ręce Jego Matki:

Zdrowaś Maryjo…

 

2.    Sytuacja egzystencjalna:

Katecheta odczytuje treść świadectwa:

 

Bardzo wcześnie zacząłem pić alkohol. W szkole podstawowej kupowaliśmy z kolegami tanie wina i upijaliśmy się nimi. Wtedy było to jeszcze sporadyczne. W miarę dorastania piłem towarzysko, na imprezach, z kolegami w pracy.

         Miałem głowę do interesów, dorobiłem się dość dużych pieniędzy. Kupiłem mieszkanie, wybudowałem cukiernię i dom. Coraz częściej miałem okazję do wypicia. Należałem do elity towarzyskiej w mieście, często bywałem na przyjęciach.

         Zauważyłem, że po alkoholu czuję się wspaniale, więc któregoś razu postanowiłem nie czekać na następną okazję i zacząłem popijać samemu. Robiłem to coraz częściej, jeździłem po pijanemu samochodem, zaniedbywałem firmę. Towarzystwo się ode mnie odwróciło; miałem też problemy w domu. Poddałem się leczeniu odwykowemu. Po tej kuracji piłem jednak dalej. Stałem się bezdomnym, ale pomimo wszystko piłem nadal. Znów się. poddałem leczeniu.

         Chciałem przestać pić, bo moja gehenna trwała już 20 lat. Nic mi jednak nie pomagało, byłem jakby skazany na wieczne potępienie. Trzy razy próbowałem popełnić samobójstwo...

         Było tak, dopóki nie znalazłem się, wycieńczony, w szpitalu na oddziale psychiatrycznym. Byłem wtedy w takim stanie, że zwątpiłem we wszystko. Jednakże pracująca na tym oddziale pani psycholog dodała mi otuchy, ofiarowując medalik Matki Bożej Niepokalanej.

         Od tamtej chwili - a to już rok i 15 dni - nie piję. Jestem innym człowiekiem, zmieniło się moje myślenie, planuję przyszłość; kontaktują się ze mną dzieci. Dziękuję Matce Bożej Niepokalanej za to, że się za mną wstawiła u Pana Boga.

http://adonai.pl/maryja/?id=79

 

Katecheta nawiązuje dialog z uczniami w oparciu o odczytany tekst:

 

- Co miało wpływ na przemianę autora odczytanej wypowiedzi?

- Dlaczego w trudnych życiowych sytuacjach tak wielu ludzi zwraca się do Matki Bożej?

- Co świadczy o naszym szczególnym przywiązaniu do Matki Bożej?

 

Katecheta podsumowuje wypowiedzi uczniów:

 

Dziś także zapraszam was na małą  pielgrzymkę do jednego ze znanych sanktuariów.

 

3.    Wiara i życia Kościoła:

Katecheta kontynuuje:

 

Aby dowiedzieć się dokąd wyruszymy tym razem, rozwiążmy krzyżówkę (można polecić uczniom samodzielne wykonanie zadania lub rozwiązać krzyżówkę wspólnie, na forum klasy):

 

Zadanie 1: rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło:

 

 

 

 

 

1.

 

 

P

A

L

E

S

T

Y

N

A

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

J

A

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

P

I

O

T

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

R

Z

Y

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

F

R

A

N

C

I

S

Z

E

K

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

J

O

Z

U

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

J

Ó

Z

E

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

E

W

A

N

G

E

L

I

A

 

 

 

1.    Ojczyzna Jezusa

2.    Ewangelista i Chrzciciel

3.    Pierwszy papież

4.    Stolica chrześcijaństwa

5.    Święty z Asyżu

6.    Następca Mojżesza

7.    Opiekun Jezusa

8.    Dobra Nowina o zbawieniu

 

Po wykonaniu zadania katecheta może pokazać Latyczów na mapie Ukrainy, a następnie wyjaśnia:

 

Latyczów, to niewielkie miasto na Podolu (Ukraina). Pierwsza wzmianka na jego temat pochodzi z 1366 roku, kiedy decyzją Króla Kazimierza Wielkiego miasto zostało włączone w granice Królestwa Polskiego. Niestety rozwój miasta uniemożliwili Tatarzy, nader często najeżdżający te ziemie, zaś po drugim rozbiorze Polski Latyczów znalazł się w granicach Rosji.

W historię miasta wpisują się także dzieje parafii – powstała ona około 1430 roku. Wtedy też wybudowano w Latyczowie pierwszą, drewnianą świątynię. W roku 1606 biskup Paweł Wołucki powierzył parafię w Latyczowie dominikanom. To wraz z nimi przywędrował do Latyczowa cenny skarb – wizerunek Matki Bożej Latyczowskiej.

 

Tu katecheta umieszcza obraz na tablicy, po czym, krótko wyjaśnia:

 

To jest właśnie wizerunek Matki Bożej Latyczowskiej (zwanej często Królową Podola i Wołynia). Obraz powstał najprawdopodobniej w połowie XVI wieku, na wzór wizerunku Salus Populi Romani z rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore i jest darem papieża Klemensa VIII dla dominikanów, którzy przybyli na ziemie. Widać w nim wyraźnie ślady ikonografii bizantyjskiej - Matka Boża patrzy centralnie – na wprost, chcąc jakby nawiązać wzrokowy kontakt z modlącym się prze jej wizerunkiem. Na co dzień Matka Boża ubrana jest w srebrną suknię ozdobioną ornamentami roślinnymi. Przypatrujący się wizerunkowi zwracają uwagę na delikatny uśmiech na twarzy Matki Bożej. Aby lepiej poznać historię tego obrazu wykonajmy kolejne zadanie w Kartach pracy:

 

Zadanie 2: połącz daty i fakty (pomogą ci w tym umieszczone na zewnętrznych marginesach oznaczenia), a następnie odczytaj je w porządku chronologicznym :

 

 

Dominikanie przywożą do Latyczowa obraz Matki Bożej

 

 

1648

 

 

 

 

 

Њ

Koronacja obrazu

 

I wojna światowa

 

 

 

 

 

W czasie powstania Chmielnickiego obraz ukryty jest we Lwowie

 

1933

 

 

 

 

 

Δ

Obraz zostaje wywieziony do Warszawy i umieszczony w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP

 

1945

#

 

 

 

 

 

Wywieziono obraz do Lubomli

 

1772

Д

 

 

 

 

 

Obraz ukryto w Łucku

 

2006

 

 

 

 

 

Obraz zostaje ukryty w Winnicy

 

1935

 

 

 

 

 

#

Siostry Służki NMP przywożą obraz do Lublina i umieszczają w swojej kaplicy

 

1920

Δ

 

 

 

 

 

Д

Obraz ze Lwowa wraca do latyczowskiego sanktuarium

 

1778

Њ

 

 

 

 

 

Episkopat Polski przekazuje latyczowskiemu sanktuarium kopię obrazu namalowaną przez Annę Kostecką

 

1606

 

4.    Zastosowanie życiowe:

Po sprawdzeniu poprawności wykonania zadania katecheta podsumowuje omawiane zagadnienie:

 

Nie przez przypadek wędrujemy dziś do odległego sanktuarium Matki Bożej w Latyczowie. Już za kilka dni będziemy mogli spotkać się z tą Matką Bożą w naszej parafii, gdyż obraz będzie pielgrzymował po lubelskich parafiach, by docelowo dotrzeć do kościoła p.w. Matki Bożej Różańcowej na osiedlu „Poręba”. Można by śmiało powiedzieć, że ta nowo wybudowana świątynia będzie dla Matki Bożej nowym domem. W swojej wędrówce wizerunek zatrzyma się w dwudziestu kościołach. Zastanówmy się chwilę jak moglibyśmy przygotować się do tego wydarzenia. Nasze pomysły zbierzmy w kolejnym zadaniu w kartach pracy:

 

Zadanie 3: wypisz w diagramie własne propozycje przygotowania do peregrynacji wizerunku Matki Bożej Latyczowskiej w Twojej parafii:

 

 

 

         Podsumowanie:

Po sprawdzeniu efektów pracy katecheta stawia pytanie podsumowujące:

- Dlaczego tak wielu ludzi oddaje część Matce Bożej?

- Przypomnij najważniejsze fakty z dziejów obrazu Matki Bożej Latyczowskiej?

- Jak możemy się przygotować do peregrynacji obrazu Matki Bożej Latyczowskiej w naszej parafii?

 

5.    Notatka :

 

Wizerunek Matki Bożej latyczowskiej namalowany został najprawdopodobniej w połowie XVI wieku na wzór rzymskiej ikony Salus Populi Romani, znajdującej się w bazylice Santa Maria Maggiore, Od chwili kiedy obraz trafił do ukraińskiego Latyczowa – czczony był tu jako cudowny. Po II wojnie światowej obraz trafił do Lublina, gdzie został umieszczony w kaplicy Sióstr Służek NMP. 4 października 2014 roku obraz umieszczony zostanie na stałe w lubelskim kościele p.w. Matki Bożej Różańcowej na osiedlu „Poręba”.

                                                                                        

6.    Praca domowa:

Wykonaj plakat informujący o peregrynacji obrazu Matki Bożej Latyczowskiej w Twojej parafii

 

Dla chętnych:

Wykonaj prezentację multimedialną poświęconą sanktuarium Matki Bożej w Latyczowie

 

7.    Modlitwa:

 

W ramach modlitwy końcowej katecheta proponuje odmówienie modlitwy do Matki Bożej Latyczowskiej:

 

Matko i Pani nasza Latyczowska, już od kilku stuleci przychodzą ludzi przed  Twoje Oblicze. Przychodzą z bólem swego serca, a odchodzą pocieszeni. Dzisiaj i ja przychodzę przed Twoje Oblicze ze swymi troskami i bólami. Przychodzę pełen nadziei, że Ty Matko i Pani nasza zaradzisz wszystkim moim problemom. Proszę Cię Maryjo, o mocną wiarę, nadzieję i milość. Miej w swojej opiece moją rodzinę, parafię i cały Kościół. Maryjo, zabierz z mego serca wątpliwości i nienawiść, a wlej pokój i miłość. Matko i Pani moja, Ty wiesz czego mi najbardziej potrzeba, dlatego właśnie Ty miej mnie w swojej opiece tu na ziemi, a po śmierci zaprowadź moją duszę do Królestwa Twego Syna Jezusa Chrystusa. Amen.

http://sanctuarium.com.ua/modlitewnik,,2,,modlitwa_do_bogurodzicy.html

 

Konspekt katechezy i kartę pracy można pobrać ze strony www.kulkat.pl

 

Joanna Borowicz

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -