Chrześcijański survival - piesza pielgrzymka. KONSPEKT KATECHEZY

- Dokument dodano 2013-06-11, oglądany 2712 razy -

 
 

SCENARIUSZ KATECHEZY

 

Temat: Chrześcijański survival

 

I. Założenia edukacyjne

 

1. Cele katechetyczne – wymagania ogólne

Kształtowanie świadomości sensu pielgrzymowania.

 

2. Treści nauczania – wymagania szczegółowe

Wiedza:

- Uczeń rozumie znaczenie pojęcia „pielgrzymka”

- Uczeń wie, że pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze pokutnym i drogą pogłębienia wiary

- Uczeń odróżnia pielgrzymkę od aktywności sportowej

- Uczeń potrafi wymienić podstawowe cechy pielgrzyma

 

Umiejętności:

- Uczeń kształtuje w sobie postawę odpowiedzialności za swoją wiarę oraz postawę wyrzeczenia

- Uczeń chce pogłębiać swoją wiarę poprzez uczestnictwo w pielgrzymce

- Uczeń bierze udział w pielgrzymce

 

3. Metody*

Wykład, rozmowa kierowana, burza mózgów, łańcuch skojarzeń, słowa klucze

* Opis metod w: Vademecum katechety. Metody aktywizujące. Red. Z. Barciński. Kraków-Lublin 2006.

 

4. Środki

Katechizm Kościoła Katolickiego, świadectwa osób ze stron internetowych.

 

II. Przebieg katechezy

 

1. SYTUACJA EGZYSTENCJALNA

Katecheta stawia uczniom pytanie:

·   Z czym się nam kojarzy hasło survival?

Korzystając z metody łańcuch skojarzeń, katecheta lub wybrany uczeń zapisuje wszystkie pomysły uczniów.

Po wykonaniu zadania katecheta  wybiera ze skojarzeń uczniów takie sformułowania, które będą miały związek z  wyrzeczeniem, poświęceniem i ofiarą. Podkreśla, że podczas katechezy uczniowie poznają  inny rodzaj survivalu, survival chrześcijański.

Następnie katecheta podaje temat katechezy.

 

2. WYJAŚNIENIE GŁÓWNYCH PRAWD KATECHEZY

Katecheta tworzy w klasie 4 grupy.

Każda grupa otrzymuje fragment KKK, kartki oraz mazaki.

Czas trwania pracy: 5 minut.

·   Korzystając otrzymanych fragmentów KKK uczniowie wypisują najważniejsze słowa klucze, które wiążą się z pielgrzymowaniem. Słowa te zapisują na kartkach (na jednej kratce jedno hasło).

Po zakończonej pracy przedstawiciele grup wieszają swoje kartki na tablicy. Hasła treściwo podobnie przylepia się w jednym słupku zgodnie ze wzorem:

 

 

 

 

 

 


Proponowane słowa klucze:

Grupa 1 - udanie się do Jerozolimy, pielgrzymka na wielkie święta żydowskie

Grupa 2 - życie liturgiczne, liturgia, religijność ludowa, oczyszczenie i pogłębienie religijności

Grupa 3 - misyjność, komunia, połączenie nieba i ziemi, oczyszczenie

Grupa 4 - Eucharystia, komunia święta, wiatyk

 

Po wykonaniu zadania katecheta podsumowuje:

Pielgrzymowanie dotyczy kultu religijnego miejsc świętych jak i dbania o własną wiarę. Fragmenty, które przed chwilą przeczytaliście podają nam konkretne formy pracy pielgrzyma nad sobą: oczyszczenie czyli skorzystanie z sakramentu pokuty i pojednania, uczestnictwo w Eucharystii a zarazem przyjęcie komunii świętej na pątniczym szlaku.

 

3. ZASTOSOWANIE ŻYCIOWE

Katecheta zaprasza do obejrzenia trzech krótkich filmów, których bohaterami są młodzi ludzie, którzy brali udział w pielgrzymce na Jasna Górę. [Załącznik nr 2] W czasie projekcji filmów uczniowie starają się znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

·   Z czym kojarzy się pielgrzymka?

·   Jaki stan ducha powinien posiadać człowiek idący na pielgrzymkę?

·   Co daje pielgrzymka młodemu człowiekowi?

Katecheta zawiesza pytania na tablicy

Po obejrzeniu filmów uczniowie podają swoje odpowiedzi. Na zakończenie katecheta wiesza na tablicy wcześniej przygotowane kartki z odpowiedziami [Załącznik nr 3].

 

Katecheta podsumowuje:

Pielgrzymowanie to doświadczenie własnej słabości ciała, a zarazem odkrycie potężnej siły ducha, który mobilizuje człowieka w dotarciu do obranego przez siebie celu. Wędrowanie pątniczym szlakiem jest dla ludzi, którzy szukają celu swojego życia, którzy pragną znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Dzięki napotkanym ludziom, wspólnej modlitwie, podjętemu trudowi pielgrzymowania, wzmocni swoją wiarę a zarazem nabierze motywacji do dalszej pracy nad sobą w codzienności!

 

4. PODSUMOWANIE TREŚCI:

Katecheta stawia pytanie:

Co młodemu człowiekowi dostarcza pielgrzymka:

·        w kontekście rozwoju osobowego?

·        w kontekście rozwoju wiary i religijności?

 

Jeżeli zostanie czas, można chwilę przeznaczyć na pytania uczniów (można posiłkować się stroną internetową pielgrzymki lubelskiej

http://www.pielgrzymka.lublin.pl/

 

 

5. TREŚĆ NOTATKI DO ZESZYTU:

Notatka to punkty podane w Załączniku 3

 

6. PRACA DOMOWA:

Zadanie domowo de wyboru przez katechetę:

  1. Ułóż krzyżówkę z hasłem pielgrzymka
  2. Napisz e-mail do kolegi, w którym zachęcasz go do wspólnego pielgrzymowania
  3. Wstaw zachęcający post o pielgrzymce na swoim facebook-owym profilu, a zarazem poszukaj na stronie http://www.pielgrzymka.lublin.pl , jakie warunki techniczne muszą być spełnione, aby pójść na pielgrzymkę
  4. Napisz, jakie korzyści duchowe może wynieść uczestnik z pieszej pielgrzymki

 

7.  MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE

Może być wykorzystana również jako modlitwa śródlekcyjna.

 

Katecheta zaprasza uczniów na środek Sali.

Pomódlmy się wspólnie, przy zapalonej świecy jedną z modlitw którą odmawiają pątnicy podczas pielgrzymowania. W chwili ciszy powierzmy Maryi nasze intencje, sprawy które chcemy omodlić dziesiątkiem różańca – Część Radosna, Tajemnica druga – Nawiedzenie św. Elżbiety…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1. – teksty Katechizmu Kościoła Katolickiego

1.1 KKK – 583

 

KKK 583 Podobnie jak wcześniejsi prorocy Jezus okazywał bardzo głęboki szacunek dla Świątyni Jerozolimskiej. Został w niej ofiarowany przez Józefa i Maryję w czterdziestym dniu po narodzeniu. W wieku dwunastu lat decyduje się na pozostanie w Świątyni w celu przypomnienia swoim rodzicom, że powinien być w sprawach Ojca. W czasie swego życia ukrytego udawał się do niej co roku przynajmniej na święto Paschy; samą Jego misję publiczną wyznaczał rytm pielgrzymek do Jerozolimy na wielkie święta żydowskie.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 


1.2 KKK – 1674 – 1676

 

KKK 1674       Poza liturgią sakramentów i sakramentaliów katecheza powinna brać pod uwagę formy pobożności wiernych i religijności ludowej. Zmysł religijny ludu chrześcijańskiego zawsze znajdował wyraz w różnorodnych formach pobożności, które otaczały życie sakramentalne Kościoła. Są to: cześć oddawana relikwiom, nawiedzanie sanktuariów, pielgrzymki, procesje, droga krzyżowa, tańce religijne, różaniec, medaliki itp.

KKK 1675       Te formy pobożności są kontynuacją życia liturgicznego Kościoła, ale go nie zastępują: Należy (je) tak uporządkować, aby zgadzały się z liturgią, z niej poniekąd wypływały i do niej wiernych prowadziły, ponieważ ona ze swej natury znacznie je przewyższa.

KKK 1676       Konieczne jest rozeznanie duszpasterskie, by podtrzymywać i wspierać religijność ludową, a w razie potrzeby oczyszczać i pogłębiać zmysł religijny, z którego wyrastają te formy pobożności, oraz kierować je do głębszego poznawania misterium Chrystusa. Praktykowanie tych form pobożności podlega trosce i osądowi biskupów oraz ogólnym normom Kościoła.


 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 


1.3 KKK – 850, 954

KKK 850        Początek i cel misji . Nakaz misyjny Pana ma swoje ostateczne źródło w wiecznej miłości Trójcy Świętej: Kościół pielgrzymujący jest misyjny ze swej natury, ponieważ swój początek bierze wedle zamysłu Ojca z posłania Syna i z posłania Ducha Świętego. Ostatecznym celem misji nie jest nic innego, jak uczynienie ludzi uczestnikami komunii, jaka istnieje między Ojcem i Synem w Ich Duchu miłości.

KKK 954       Dopóki Pan nie przyjdzie w majestacie swoim, a wraz z Nim wszyscy aniołowie, dopóki po zniszczeniu śmierci wszystko nie zostanie Mu poddane, jedni spośród Jego uczniów pielgrzymują na ziemi, inni, dokonawszy żywota, poddają się oczyszczeniu, jeszcze inni zażywają chwały, widząc «wyraźnie samego Boga troistego i jedynego, jako jest»

 

 


 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 


1.4 KKK – 1344; 1392; 1524

 

KKK 1344   Pielgrzymujący Lud Boży, nieustannie celebrując Eucharystię, głosząc Misterium Paschalne Jezusa, "aż przyjdzie" (1 Kor 11, 26), zmierza wąską drogą krzyża do niebieskiej uczty, gdzie wszyscy wybrani zasiądą przy stole Królestwa.

KKK 1392       Komunia święta w przedziwny sposób dokonuje w naszym życiu duchowym tego, czego pokarm materialny w życiu cielesnym. Przyjmowanie w Komunii Ciała Chrystusa Zmartwychwstałego, ożywionego i ożywiającego Duchem Świętym, podtrzymuje, pogłębia i odnawia życie łaski otrzymane na chrzcie. Wzrost życia chrześcijańskiego potrzebuje pokarmu Komunii eucharystycznej, Chleba naszej pielgrzymki, aż do chwili śmierci, gdy zostanie nam udzielony jako Wiatyk.

KKK 1524   Tym, którzy kończą swoje ziemskie życie, Kościół poza namaszczeniem z chorych ofiaruje Eucharystię jako wiatyk. Przyjęcie Komunii Ciała i Krwi Chrystusa w chwili przejścia do Ojca ma szczególne znaczenie i wagę. Zgodnie ze słowami Pana Eucharystia jest zaczątkiem życia wiecznego i mocy zmartwychwstania: "Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym" (J 6, 54). Jako sakrament Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, jest ona sakramentem przejścia ze śmierci do życia, przejścia z tego świata do Ojca.

 


 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 


 

Załącznik 2

Ø   2.1 Film -  http://www.youtube.com/watch?v=FKczcPi4WyI

1.      Z czym kojarzy się pielgrzymka?

Ø   2.2 Link – http://www.youtube.com/watch?v=VLE-nbEEs5E

1.      Jaki stan ducha powinien posiadać człowiek idący na pielgrzymkę?

Ø   2.3 Link - http://www.youtube.com/watch?v=-F65iAGdEg8

1. Co daje pielgrzymka młodemu człowiekowi?

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 Z CZYM KOJARZY SIĘ PIELGRZYMKA?

JAKI STAN DUCHA POWINIEN POSIADAĆ CZŁOWIEK IDĄCY NA PIELGRZYMKĘ?

CO DAJE PIELGRZYMKA MŁODEMU CZŁOWIEKOWI?

 


Załącznik 3

 

Ø   3.1.1. Pielgrzymowanie to doświadczenie własnej słabości ciała

(zmęczenie, upał, trudne warunki sanitarne i noclegowe, skromne wyżywienie, skromny strój).

3.1.2. Odkrycie potężnej siły ducha, który mobilizuje człowieka w dotarciu do celu.

Ø   3.2.1. Pielgrzymka jest dla ludzi, którzy szukają celu w życiu.

3.2.2. Pragną znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

 

Ø   3. 3. 1 Pragnienie wzmocnienia swojej wiary.

3.3. 2 Zdobycie motywacji do pracy nad sobą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3.1.1. Pielgrzymowanie to doświadczenie własnej słabości ciała (zmęczenie, upał, trudne warunki sanitarne i noclegowe, skromne wyżywienie, skromny strój)

3.1.2 Odkrycie potężnej siły ducha, który mobilizuje człowieka w dotarciu do celu.

3.2.1. Pielgrzymka jest dla ludzi, którzy szukają celu w życiu,

3.2.2. Dla tych którzy pragną znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

3. 3.1. Pragnienie wzmocnienia swojej wiary.

3.3.2. Zdobycie motywacji do pracy nad sobą.  

 


 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -