Wspólnota małżeńska

- Dokument dodano 2007-11-13, oglądany 11889 razy -

katecheza z prezentacją multimedialną dla klasy III gimnazjum

 
 

 

Konspekt katechezy dla kl. III  gimnazjum

Temat: Wspólnota małżeńska.

 

 

 

 

Cele

Uczeń:

-wie, że jedną ze wspólnot, jakie tworzymy w życiu, jest sakramentalna wspólnota małżeńska;

-rozumie, że wspólnota małżeńska czerpie siły do trwania w jedności i miłości z sakramentu małżeństwa, z Bożego błogosławieństwa, złożonej przysięgi;

-potrafi wyjaśnić szczególny charakter wspólnoty małżeńskiej, a poprzez zdobywanie wiedzy i modlitwę przygotować się już teraz do małżeństwa.

 

Pomoce

Pismo Święte, podręcznik, papier szary, flamastry, kartki, rysunek, projektor.

 

Metody

Skojarzenia, rozmowa kierowana, słowa klucze, wykład, analiza tekstu, metaplan.

 

Formy pracy

Zbiorowa, grupowa, indywidualna.

 

Przebieg katechezy

 

 

1. Modlitwa

 

Dzisiejsze nasze spotkanie rozpoczniemy modlitwą do Ducha Świętego.

Duchu Święty, który oświecasz.....

 

2. Sprawdzenie listy obecności.

3. Sprawdzenie pracy domowej.

 

 

 

 

4. Sytuacja egzystencjalna

 

 K: Moi drodzy, patrząc na otaczający nas świat z pewnością dostrzegacie zachodzące w nim zmiany społeczne, polityczne, ekonomiczne. Młodzi ludzie wysoko cenią sobie wolność, niezależność, własne przekonania. Buntują się przeciwko tradycyjnym normom moralnym, obyczajom i sposobom życia. Mają odmienny pogląd na małżeństwo, rodzinę, ale każdy  w pełni serca pragnie i potrzebuje pełnej kochającej się rodziny.

 

K: Proszę otworzyć podręczniki na str.22. i wspólnie przeczytamy świadectwo trzydziestoletniego Marka-męża i ojca.

Jeden z uczniów odczytuje opowiadanie z podręcznika.

K: Na podstawie przeczytanego opowiadania i własnych obserwacji rodzinnych, proszę powiedzcie, z czym kojarzy wam się słowo małżeństwo, co rozumiecie przez to słowo? (przykładowe określenia: rodzina, dom, odpowiedzialność, kobieta, mężczyzna, seks, ślub, Kościół, dziecko, jedność, miłość)

Katecheta na tablicy umieszcza brystol z napisem małżeństwo, uczniowie mają za zadanie powiedzieć z czym im się to pojęcie kojarzy. Jedna osoba zapisuje na tablicy wszystkie podane wyrazy

Po zakończonej pracy jedna osoba odczytuje wszystkie skojarzenia.

K: Jak zauważyliście jest wiele znaczeń słowa małżeństwo, teraz proszę się zastanowić i powiedzieć, czym różni się ślub zawierany w USC od ślubu zawieranego w Kościele?

(odpowiedzi uczniów)

 

Prezentacja multimedialna:

 

 

Ślub cywilny

Ślub cywilny, zgodne, jednoczesne oświadczenie woli zawarcia małżeństwa złożone przez dwie osoby płci odmiennej przed urzędnikiem stanu cywilnego.

 

 

 

 

Sakrament Małżeństwa

 

Sakrament małżeństwa jest przymierzem między ochrzczonymi, mężczyzną i kobietą, którzy tworzą ze sobą wspólnotę życia i miłości, skierowaną na dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa. Sam Bóg jest stwórcą małżeństwa. Wpisane jest ono bowiem w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy. Małżeństwo nie jest więc instytucją czysto ludzką, ale pochodzi ono od Boga, który stwarza człowieka z miłości i do miłości.

 

 

 

 

Małżeństwo konkordatowe    

Małżeństwo konkordatowe -jest to małżeństwo sakramentalne (kościelne), które wywiera skutki cywilno-prawne. Właśnie z tej definicji wypływają konkretne wnioski i wymagania, które trzeba spełnić, by takie małżeństwo zawrzeć. Z definicji wynika, że należy spełnić dwa warunki: 1) w stosunku do Kościoła, 2) w stosunku do władzy cywilnej.

Ad. 1)

a) Każdy sakrament jest wielkim darem Boga, ale i zadaniem człowieka. Przed przystąpieniem do sakramentu małżeństwa trzeba się do niego przygotować przez nauki dla narzeczonych, czyli tzw. kurs przedmałżeński.

b) Trzeba równolegle zgłosić się także do kancelarii parafialnej, by dopełnić protokołu przedmałżeńskiego. Protokół ten jest kanonicznym badaniem narzeczonych, co do przeszkód małżeńskich oraz wyjaśnieniem istoty małżeństwa sakramentalnego.

c) Podczas protokołu, który spisuje się w miejscu faktycznego zamieszkania narzeczonej bądź narzeczonego, otrzymuje się tzw. zapowiedzi. Są one wygłaszane lub wywieszane w gablotkach parafialnych, w których mieszkają narzeczeni

Ad. 2)

a) Narzeczeni, zamierzający zawrzeć małżeństwo, zgłaszają się do Urzędu Stanu Cywilnego w celu zbadania ich tożsamości i stanu cywilnego. Otrzymują specjalny dokument (w trzech egzemplarzach), który przekazują w kancelarii parafialnej. Dokument z jednej strony wypełnia USC, a z drugiej strona kościelna.

 

Prezentacja  multimedialna

 

K: Podsumowując stwierdzamy, że: ślub w USC jest zwykłym kontraktem cywilnym, natomiast ślub kościelny zapewnia małżonkom niewidzialne łaski, które pomagają im wspólnie kroczyć drogą zbawienia. Jezus Chrystus podniósł związek małżeński do godności sakramentalnej, a celem sakramentów jest uświęcenie człowieka, budowanie mistycznego Ciała Chrystusa oraz oddawanie czci Bogu.

 

 

5.Treść orędzia Bożego

 

K: Kochani, a teraz zobaczymy, co na temat małżeństwa w Piśmie Świętym mówi nam Pan Jezus.

Uczeń odczytuje fragment ewangelii wg Mk10,6-12.(napisać parametry na tablicy)

K: Proszę przeczytajcie jeszcze raz tekst biblijny i poszukajcie słowa klucza, czyli określenia, które zwróciło waszą uwagę, było najważniejsze i dlaczego?

(odpowiedzi uczniów: miłość, wierność i uczciwość małżeńską)

K: Każdy człowiek pragnie miłości bezgranicznej i wiernej. Dlatego Bóg ustanowił najbardziej niezwykłą wspólnotę miłości między kobietą i mężczyzną i nazwał ją małżeństwem. Ten związek jest nierozerwalny, gdyż mężczyzna i kobieta stają się aż do śmierci sobie bliscy jakby byli jednym ciałem. Przysięga małżeńska i błogosławieństwo, jakiego udziela im Bóg w tym sakramencie, są dla małżonków źródłem siły do trwania w jedności, wierności i miłości.

 

 

6.Aktualizacja odkrytej prawdy

 

Praca w grupach metodą metaplanu na temat: Wspólnota małżeńska.

 

 

 

Jak jest?

 

Jak powinno być?

 

 

Dlaczego tak jest?

 

 

 

Co zrobić, żeby małżeństwo było prawdziwie kochającą się wspólnotą?

 

 

 

Przedstawiciele grup odczytują wnioski.

Katecheta podsumowuje pracę, w grupach.

K: Wspólnota małżeńska jest bardzo ważną wspólnotą w życiu człowieka. Już dzisiaj powinniście przygotować się do bycia dobrym mężem, ojcem, żoną, matką. W swoich wnioskach wskazaliście na wiele wartości, o których należy pamiętać i które trzeba pielęgnować, aby małżeństwo było prawdziwie kochającą się wspólnotą.

 

7. Modlitwa

 

K: A teraz pomódlmy się w intencji wszystkich małżeństw, aby zawsze żyli w łączności z Bogiem i obdarzali siebie miłością i szacunkiem.

Modlitwa z podręcznika str. 24.( modlitwę odczytuje jeden z uczniów)

 

8.Zapis do zeszytu.

 

K: Teraz odtwórzcie zeszyty, zapiszecie temat i notatkę.

Temat. Wspólnota małżeńska.

Notatka

 

We wspólnocie małżeńskiej bardzo ważne jest życie w łączności z Bogiem, przystępowanie do sakramentów, troska o pogłębianie własnej wiary i przekazywanie prawd religijnych własnym dzieciom. Małżonkowie, którzy oddalają się od wspólnoty Kościoła, mogą z czasem oddalić się od siebie.

 

Praca domowa

Przeprowadź rozmowę ze znanym ci, kochającym się małżeństwem i zapytaj, co jest dla nich najważniejsze.

 

 

Ocena pracy uczniów

 

Modlitwa na koniec katechezy (Ojcze Nasz...)

 

K: Na koniec naszego spotkania módlmy się, do Boga naszego Ojca, aby w naszych rodzinach panowała miłość, pokój i zrozumienie.

 

 

 

 

 

Opracowała mgr Joanna Błaszczykowska

 
 

Autorzy dokumentu: mgr Joanna Błaszczykowska,

Słowa kluczowe: gimnazjum, Katecheza, katecheza multimedialna, multimedia, prezentacja, sakrament,